Her er Malvik Pensjonistpartis valgprogram

 

 

Kommunvalgprogram

Malvik pensjonistparti er et parti for hele befolkningen i Malvik kommune, gammel som ung med ulike forventninger, behov og interesser.

Pensjonistpartiet i Malvik vil at Malvik kommune skal få en sunn og bærekraftig økonomi med overskudd og avsetning til fond for å møte fremtidige økonomiske utfordringer.

Offentlig forvaltning

Pensjonistpartiet går inn for å effektivisere den offentlige forvaltningen, redusere unødvendig regelverk, bremse veksten av nye stillinger i den offentlige administrasjonen samt være kritisk til økt bruk av konsulenter.

Økonomien i kommunen

Kommunen er i dag gjelds-tynget og i økonomiplanen fram mot 2017 vil kommunen ha en gjeldsbelastning som er dobbel så høy som landsgjennomsnittet. Kun høyst nødvendige investeringer kan gjennomføres framover, driftskostnadene må reduseres og organiseringen av kommunens tjenester må gjennomgås for å se om ting kan gjøres på en enklere og billigere måte.

Eiendomsskatt

Vi er imot eiendomsskatt på bolig. Vi vil arbeide for at denne fjernes og at vi midlertidig kan sette et bunnfradrag som gjør at færre må betale.

Kommunereformen

Målet med kommunereformen er at kommunens innbyggere skal få et godt tilbud med kvalitet og forutsigbarhet. Malvik pensjonistparti mener at Malvik kommune er en stor og bærekraftig kommune med godt tilbud til sine innbyggere og som derfor kan stå alene og ikke trenger å slå seg sammen med andre.

Oppvekstpolitikk

Arbeide aktivt for å bygge to nye ungdomsskoler i kommunen

Legge til rette for bygging og drift av flere private barnehager i kommunen.

Fortsatt stort fokus på etter- og videreutdanning av lærere og barnehageansatte.

Skolene må legge til rette for økt fysisk aktivitet blant elevene.

Åpningstidene i barnehager tilpasses mer til brukernes behov.

Nødvendig skoleskyss for de som ikke har sikker skolevei og der det er lovpålagt.

Leirskole for alle elever

Kunst, kultur- og idrettspolitikk

Oppgradering av Ytre Malvik samfunnshus

Støtte frivillige lag og organisasjoner som et ledd i ivaretakelse av våre barn og unge

Vi mener også at kommunen må sørge for at de som faller utenom aktiviteter bl.a. på grunn av foreldres økonomi, må få muligheten til å delta gjennom at kommunen stiller med midler for treningsavgift etc.

Næringspolitikk

Malvik pensjonistparti ønsker bedre rammebetingelser for nyetablerere slik at det blir enklere og smidigere å etablere seg. Malvik kommune må legge områder til rette for nyetablering. Saksbehandlingsrutiner i etablerings- og byggesaker må bli mer fleksibel og raskere.

Jordvern og Landbruksnæring

Vern av dyrka og dyrkbar mark er viktig for oss, og blitt aktualisert i forhold til global oppvarming.  Vi ønsker en framtidsrettet utvikling for landbruket med muligheter for ekspansjon.

Boligpolitikk

Malvik pensjonistparti ønsker mer satsing på ungbo-prosjekter. Vi vil tillate mer spredt boligbygging og i tillegg legge til rette for privat utbygging av 60+ boliger.

Vikhammer/Saksvik- området

Malvik kommune skal ta initiativ overfor grunneiere på Ytre-Malvik for å åpne for nye arealer for bosetting og at plan for hele Ytre Malvik kommer på agendaen.

Miljøpolitikk

Malvik kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å legge til rette for en målrettet miljøpolitikk

Eldre og omsorgstilbud

Malvik pensjonistparti mener at eldre er en ressurs som kan aktiviseres og benyttes til frivillig arbeid i større grad.

Samtidig mener vi at all eldreomsorg skal være brukerstyrt, dvs. at det er den eldres / pleietrengendes behov som skal dekkes.

Helse- og omsorgspolitikk

Pensjonistpartiet krever at kommunen oppfyller krav til:

Leger ved sykehjem

Helsesøsterordningen

Legevaktordningen

Søndagsåpne butikker

Malvik Pensjonistparti sier nei til søndagsåpne butikker.

Lokalbuss.

Malvik Pensjonistparti vil arbeide for utvidelse av lokalbusstilbudet mellom Hommelvik og Sveberg samt mellom Vikhammer og Sveberg.

Ja-kommune

Malvik Pensjonistparti ønsker at offentlig forvaltning skal være positiv, dvs

Se på mulighetene (næring-, bolig, landbruks-etableringer) framfor å være en  negativ prinsipprytterkommune.

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: