far og barn


Av  Kirsti Hamre Nilsen

Barns oppvekst og dannelse er foreldrenes ansvar. Foreldreansvaret omfatter både å skape trygghet og tillit, innøve viktige normer for atferd, sette grenser for uheldig aktivitet og stimulere barnets forskertrang.

 

 


Barnets trygghet, personlig nærhet og intimitet, er grunnleggende for et harmonisk livsløp. Hensynet til barna må derfor prioriteres foran foreldrenes behov. Skal dette lykkes, forutsettes det at foreldrene gis tid og mulighet til kontinuerlig samvær og nærhet, særlig i barnets to-tre første leveår.file000788921845


Funksjonshemmede barn har samme rettigheter som andre barn og familien må gis nødvendig faglig og økonomisk støtte for å kunne gi barna best mulig levekår og livskvalitet. Dette inkluderer ombygging av bolig og installering av nødvendig utstyr. Jfr. universell utforming.

 

 

 

 

 


Pensjonistpartiets politiske mål for oppvekst


• Prioritere å legge forholdene til rette for en trygg og utviklende barn- og ung- domstid.


• Gi foreldrene like muligheter til permisjons- og offentlige støtteordninger i forbindelse med svangerskap, fødsel og/eller adopsjon. Permisjon i denne for- bindelse skal ikke svekke vedkommende sin opptjening av trygd og pensjon.dreamstime m 28260432


• Bidra til at barn i familier med ulike økonomiske ressurser, gis likeverdige utviklingsmuligheter og deltakelse i aktiviteter i og utenfor skoletid.


• Å bygge opp tilstrekkelig og forsvarlig regelverk og kvali serte råds- og veiledningskontorer som raskt og med klar hjemmel, kan tilby assistanse eller gripe konkret inn for å løse situasjoner i de tilfeller hvor det skjer samlivs- brudd, mishandling eller omsorgssvikt.


• Frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd skal gis nødvendig støtte.

 

Kirsti Hanne Nilsen

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: