Utskrift
Kategori: Trøndelag blogg
Treff: 5392

Provosert av uttalelser om at matjorda må bygges ned

FOTO: TROND NØSTBERG

 

NYHETER

– Det provoserer kraftig når leder i næringsforeningen i Malvik går ut i media og uttaler at dyrka jord og friluftsinteresser må vike for eiendomsutvikleres ønsker om å bygge ned skogsområder og matjord i Malvik. Det er flere som må ta inn over seg at landbruket er den eldste, største og svært viktig næringsvirksomhet i kommunen vår, sier en tydelig irritert Per Walseth (Pensjonistpartiet), som reagerer på at næringsforeningens mann går ut i media og sier at næringsliv for han ikke omfatter landbruket i Malvik.

– Landbruket er den viktigste næringen i Malvik, med bønder som er glade i yrket sitt og som vil holde på med landbruk. Men skal vi fortsatt ha lokal matproduksjon må forholdene legges til rette og ikke åpne for enda mer nedbygging av den beste matjorda. Det er bare tre prosent av arealet i landet som dyrkes, og skal vi nå målet om å øke matproduksjonen kan vi ikke fortsette med å bygge ned matjord, mener han.

 Politiske valg

Det var i et avisintervju i forrige uke at Kaare Hagerup, daglig leder for Malvik-avdelingen i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, uttalte at friluftsinteresser og landbruk må vike for næringslivets behov for større arealer. I intervjuet sier han at dyrka jorda i Malvik må bygges ned for å gi plass til nye bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

– Jeg er helt uenig når det hevdes at en må regne med at landbruksjorda må bygges ned på hele strekningen mellom Trondheim og Stjørdal. I Malvik har det vært et solid politisk flertall for et sterkt jordvern, i motsetning til Trondheim som er på topp når det kommer til nedbygging av matjord. Verdien av dyrka og dyrkbar jord er ikke bare for oss som lever i dag, men like mye for de generasjonene som kommer etter oss, sier Per Walseth, som er fast medlem i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam).

Beste matjorda

Per Walseth har tidligere signalisert at han ikke ønsker travbane på Leistad fordi det ikke er viktig nok til å sette til side jordvernet.

– Jeg er 120 prosent mot travbane på matjorda på Leistad. Der har vi noe av den beste jorda for matproduksjon, og et område som et stort flertall i kommunestyret vedtok skulle båndlegges for jordbruk de neste 50 årene. All ny næringsutbygging skulle skje på Sveberg, sier Per Walseth, som ikke forstår hvorfor Arbeiderpartiet ikke kan si klart ifra hvor partiet står i spørsmålet om travbane og jordvern.

– Innspillet om travbane på Bjørnstad Østre til revideringen av arealplanen er så langt ikke diskutert i Aresam. Men det er seks partier, PP, KrF, V, Sp, SV og MDG, som har sagt klart fra at de vil stemme mot å legge en travbane på produktiv matjord. Det er på tide at Ap kommer ut og sier hva de mener om nedbygging av matjord på Leistad. Ap har sammen med Høyre og Frp flertall både i Aresam, formannskapet og kommunestyret dersom de ønsker å bygge ned matjorda på Leistad, sier Walseth, som advarer mot å bagatellisere det å åpne for omregulering av en eiendom.

– Går vi først inn i et område og åpner for omregulering fra landbruk til næringsformål er det stor fare for at det vil presses på for å få bygd ned større deler av området, tror Per Walseth.

Skeptisk til Miljøpakken

Aresam og kommunestyret skal etter planen behandle revideringen av arealplanen før sommeren. Der er det kommet flere innspill til større og mindre boligutbygginger rundt i kommunen. Men føringer fra sentrale myndigheter og gjennom en eventuell deltagelse i Miljøpakken vil sette klare krav til hvordan Malvik kommune forvalter arealene sine.

– Personlig er jeg for en mer spredt boligutbygging flere steder i Malvik. Det er steder det kan bygges nye boliger uten at vi kommer i konflikt med jordvernet. Kravet til at alle utbygging skal skje ved kollektivknutepunktene langs fylkesvegen gjør at jeg er betenkt over å bli med i Miljøpakken. Går Malvik med i Miljøpakken vil det utfordre jordvernet dersom all utbygging skal skje der det går flest busser og tog, mener Per Walseth.