Leve- og livsvilkår:

- utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere.

- sikre lik lønnsutvikling for pensjonister og uføre og lønnsmottakere

- bedre levekår for eldre, uføre, enslige, samt sikre en verdig

livssituasjon

- universell utforming – tilgjengelighet for personell nedsatt

funksjonsevne

- trygghet mot vold og kriminalitet, ofrene må gis bedre oppfølging

- fattigdomsgrensen skal være lik i Europa

- innbyggere uten arbeidsinntekt skal sikres et forsvarlig inntektsnivå

- enslige forsørgere må sikres en inntekt utover dagens

Folkestyre:

- arbeide for å etablere et Pensjonistdepartement

- etablere et ombud for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

- arbeide for å redusere forvaltningsnivåene, mer makt til kommunene

- nye kommunale oppgaver skal finansieres over statsbudsjettet

Økonomi og forvaltning

- minstepensjonen økes til 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden

- fritak for egenandeler helse og sosiale tjenester om inntekten er

under 3G

- samordningen for ektefeller og samboere fjernes

- etterlattepensjon utbetales i sin helhet til den etterlatte

- særfradrag på grunn av alder, må beholdes og oppjusteres

- pensjonsinnskudd til folketrygden skal opphøre ved oppnådd

pensjonsalder

- beholde ordningen med honnørrabatt og TT-kort

- gravferdsstøtten for alle opp til kr. 40.000,-

- alle skal ha samme minstefradrag, uansett om man har lønn eller

pensjon

- effektivisere forvaltningen, redusere byråkrati og bruk av konsulenter

- vurdere konkurranseutsetting av enkelte oppgaver under gitte

situasjoner

- skatte/avgiftspolitikken endres til å ta mer av de som har mye og

motsatt

- eiendomsskatten og arveavgift skal fjernes

- NRK-avgiften avskaffes over 4 år

- arbeide for å bekjempe fattigdom

- innføre offentlig identifikasjonsplikt

- alt bistandsarbeid samordnes i ett departement

Helse- og sosialpolitikk:

- grupper med spesielle utfordringer skal sikres bedre vilkår

- legedekningen på sykehus og sykehjem må økes

- utbyggingen av sykehjemsplasser skal ikke sees opp mot

omsorgsboliger

- det må etableres betydelig flere sykehjemsplasser for å dekke

behovet

- rett til sykehjemsplass i nærmiljøet og styrke kvaliteten på pleie og

omsorg

- iverksette tiltak som styrker sosial kontakt og aktivisering av

demente

- ordningen med omsorgslønn må forbedres

- øke grunn- og hjelpestønaden for bl.a. å dekke kostnader for

ledsager

- gratis trygghetsalarm til alle som har et definert behov eller føler

utrygghet

- TT-kort til personer med spesielle behov, skal kunne brukes i hele

landet

- definere standarden på den helsehjelpen som er lovpålagt

- pasienter som skrives ut av sykehus, skal sikres oppfølging i

kommunen

- psykisk helsevern skal styrkes betydelig

- ventetiden for behandling ved sykehus skal reduseres betydelig

- tannhelsetjenesten skal inkluderes i det ordinære helsevesenet

- antall arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne må

økes

- personer som skades i FN/-NATO tjeneste skal sikres bedre

oppfølging

- lokale sykehus skal ikke nedlegges for deretter å sentraliseres

- utdannet helsepersonale skal behandle pasienter – ikke

administrasjon

- det må bygges flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger

Oppvekstpolitikk:

- sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge

- støtte frivillige organisasjoner som arbeider for barns velferd og fritid

- motvirke mobbing, sikre læring i trygge og ordnede omgivelser

- elever med spesielle behov må gis tilrettelagt undervisning

- politiet skal delta i undervisningen som forebygging mot kriminalitet

- full barnehagedekning, lave egenandeler og økt søskenmoderasjon

Næringspolitikk:

- vektlegge næringsutvikling og sikre konkurransemessige vilkår

- forenkle lov- og avtaleverk slik at nyetablering blir enklere

- sikre at næringslivet tar inn personer med nedsatt funksjonsevne

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

13. april 2018

start kl 09.00

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 14. og 15. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no