pp logo lang utentekst

ROGALAND

 

PROGRAM FOR STORTINGSVALGET 2017

 

Rogaland Pensjonistparti vil;

 • Arbeide for gode og trygge levekår. Eldre, trygdede, funksjonshemmede, barn og unge skal alle ha en verdig livssituasjon.
 • Ikke godta at barn, eldre, enslige, trygdede og funksjonshemmede blir salderingsposter på budsjettet og dermed fratas rettigheter.
 • Kreve at pensjonen ikke skal samordnes eller avkortes for pensjonistpar eller samboende penskjonister. Minstepensjon Økes til 3G.
 • At alders og uførepensjonisters inntektsutvikling skal være minst på linje med utviklingen til de yrkesaktive.
  Nei til underregulert pensjon på 0,75 prosentpoeng.
 • PP er i mot nedleggelse av lokale sykehus.
 • Kreve at regjering bevilger de pengene som skal til for å oppgradere eldreomsorgen, primært med øremerkede midler. I årene fremover vil det bli en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år.
 • Arbeide for at tannhelsetjenesten blir en del av det ordinære helsevesen. Det betyr at tannhelsetjenesten blant annet kommer inn undertrygdesystemets refusjonsordninger. Gratis for dem over 70 år.
 • Arbeide for å heve sykepleier og helsefagarbeidernes arbeids- og lønnsvilkår.
 • Styrke psykiatritilbudet generelt og alderspsykiatrien spesielt.
 • Styrke samarbeidet mellom skole og foreldre, for å motvirke mobbing og vold.
 • Styrke lærlingeordningen gjennom økte offentlige tilskudd. Likt tilskudd for lærlingeplass og skoleplass.
 • Støtte kulturtilbud spesielt tilunge og eldre. Kreve mer penger til den folkelige kulturen på bekostning av den eksperimentelle kunsten.
 • Mer politi i gatene.
 • Styrke arbeidet for at voldsofre og pårørende skal få bedre informasjon, støtte og oppfølgning fra politi, rettsvesen, helse og sosialtjeneste enn i dag.
 • Gå aktivt inn for at politiet bidrar med sin erfaring i deler av skolens undervisning med tanke på forebyggende arbeid.
 • At det bygges tilstrekkelig antall fengselsplasser. Dømte lovbrytere må ikke gå i frihet på grunn av alt for lite soningskapasitet. Nytt fengsel på Haugalandet.
 • Bygge kollektivtilbudet med buss, båt og jernbane. Redusere billettprisene. Oppgradere veinettet til en forsvarlig standard. Sørge for at det blir regningssvarende å få godstransport med båt.
 • Prioritere Rogfast og bussvei. Sørge for rassikring av utsatte vei- og togstrekninger. Utbedre jernbanestrekningenEgersund - Moi (Drangsdalen). Haukalivegen. Ferjefri E39.
 • At Norge skal føre en utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk forankret i Nato og FN.
 • Styrke miljøet. Ren luft, rent vann og ren jord skal være en selvfølge.
 • Styrke interkomunalt samarbeid.
 • Arbeide for at bomavgiftene reduseres eller helst avvikles.


Eldre er, og skal oppfattes som
en ressurs i samfunnet.

Partiet som setter mennesket i
sentrum, er et parti for alle.

Stem pensjonistpartiet
VIKTIGERE ENN NOEN GANG.

                    

VERDIGHET – TRYGGHET - RESPEKT

VI STÅR SAMMEN OM DIN TRYGGHET 

ET LØFTE GITT - ER ET LØFTE HOLDT!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.-21. oktober 2018

Thon Nordlys, Bodø

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no