pp logo lang utentekst

ROGALAND

 

PROGRAM FOR STORTINGSVALGET 2017

 

Rogaland Pensjonistparti vil;

 • Arbeide for gode og trygge levekår. Eldre, trygdede, funksjonshemmede, barn og unge skal alle ha en verdig livssituasjon.
 • Ikke godta at barn, eldre, enslige, trygdede og funksjonshemmede blir salderingsposter på budsjettet og dermed fratas rettigheter.
 • Kreve at pensjonen ikke skal samordnes eller avkortes for pensjonistpar eller samboende penskjonister. Minstepensjon Økes til 3G.
 • At alders og uførepensjonisters inntektsutvikling skal være minst på linje med utviklingen til de yrkesaktive.
  Nei til underregulert pensjon på 0,75 prosentpoeng.
 • PP er i mot nedleggelse av lokale sykehus.
 • Kreve at regjering bevilger de pengene som skal til for å oppgradere eldreomsorgen, primært med øremerkede midler. I årene fremover vil det bli en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år.
 • Arbeide for at tannhelsetjenesten blir en del av det ordinære helsevesen. Det betyr at tannhelsetjenesten blant annet kommer inn undertrygdesystemets refusjonsordninger. Gratis for dem over 70 år.
 • Arbeide for å heve sykepleier og helsefagarbeidernes arbeids- og lønnsvilkår.
 • Styrke psykiatritilbudet generelt og alderspsykiatrien spesielt.
 • Styrke samarbeidet mellom skole og foreldre, for å motvirke mobbing og vold.
 • Styrke lærlingeordningen gjennom økte offentlige tilskudd. Likt tilskudd for lærlingeplass og skoleplass.
 • Støtte kulturtilbud spesielt tilunge og eldre. Kreve mer penger til den folkelige kulturen på bekostning av den eksperimentelle kunsten.
 • Mer politi i gatene.
 • Styrke arbeidet for at voldsofre og pårørende skal få bedre informasjon, støtte og oppfølgning fra politi, rettsvesen, helse og sosialtjeneste enn i dag.
 • Gå aktivt inn for at politiet bidrar med sin erfaring i deler av skolens undervisning med tanke på forebyggende arbeid.
 • At det bygges tilstrekkelig antall fengselsplasser. Dømte lovbrytere må ikke gå i frihet på grunn av alt for lite soningskapasitet. Nytt fengsel på Haugalandet.
 • Bygge kollektivtilbudet med buss, båt og jernbane. Redusere billettprisene. Oppgradere veinettet til en forsvarlig standard. Sørge for at det blir regningssvarende å få godstransport med båt.
 • Prioritere Rogfast og bussvei. Sørge for rassikring av utsatte vei- og togstrekninger. Utbedre jernbanestrekningenEgersund - Moi (Drangsdalen). Haukalivegen. Ferjefri E39.
 • At Norge skal føre en utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk forankret i Nato og FN.
 • Styrke miljøet. Ren luft, rent vann og ren jord skal være en selvfølge.
 • Styrke interkomunalt samarbeid.
 • Arbeide for at bomavgiftene reduseres eller helst avvikles.


Eldre er, og skal oppfattes som
en ressurs i samfunnet.

Partiet som setter mennesket i
sentrum, er et parti for alle.

Stem pensjonistpartiet
VIKTIGERE ENN NOEN GANG.

                    

VERDIGHET – TRYGGHET - RESPEKT

VI STÅR SAMMEN OM DIN TRYGGHET 

ET LØFTE GITT - ER ET LØFTE HOLDT!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    

Postadresse          

Telefon                 

E-post

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

13. april 2018

start kl 09.00

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 14. og 15. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no