• Kildeskatt for norske minstepensjonister bosatt i utlandet fjernes

Kildeskatt er en urettferdig og vilkårlig skattlegging av norske pensjonister som ikke har bopel i Norge.

Pensjonistpartiet krever at kildeskatt for minstepensjonister fjernes helt og at kildeskatt for pensjonister bosatt i utlandet må stoppes inntil grundige utredning foreligger. 

På bakgrunn av anstrengt økonomi etter at 15% kildeskatt ble innført uten varsel, har flere pensjonister med helseutfordringer tatt sitt eget liv eller er døde som følgende av mangelfull legebehandling i utlandet.

Bakgrunn:
I 2009 innførte FD ved finansminister Kristin Halvorsen kildeskatt på alderspensjon for nordmenn som flytter ut av Norge. Kildeskatt er en ekstraskatt på 15% av brutto pensjon. Den rammer hardt og urettferdig. Regelen er at enslige minstepensjonister som bor i Norge, slipper å betale skatt. Konsekvensen av den, ekstra, vilkårlig kildeskatten rammer svært negativ for mange pensjonister bosatt i utlandet.

Høsten 2009 uttalte Kristin Halvorsen fra Stortingets talerstol: «kildeskatten vil ikke gjelde i land som Norge har skatteavtale med». Til tross for Halvorsens garanti, startet Finansdepartementet og Kemneren kort tid etter, innkreving av kildeskatt fra pensjonister bosatt bl.a. i Thailand!

Ingen av partiene på Stortinget tar pensjonisters levekår på alvor. Siv Jensens parti, Frp, er det eneste partiet som, i 2013, programfestet å fjerne kildeskatten. FrP påberopte behov for å utrede denne skatte-ordningen. Frp i opposisjon stemte den gang imot kildeskatten. De påstår å ha forsøkt å få opphevet kildeskatten.  Som Finansminister i regjeringen Solberg, fikk Jensen hverken utredet eller opphevet kildeskatten, til tross for programfestede lovnader dersom Frp kom i regjering. 

  • Pensjonister krever rett til forutsigbare skatteordninger og trygdeytelser, som grunnlag for realistisk og langsiktig planlegging av bosted, skatte- og inntektsforhold gjennom hele pensjonisttilværelsen. 
  • Innføring av kildeskatt og konsekvenser herav for pensjonister bosatt i utlandet er dårlig utredet og for dårlig forankret i skatteloven.
  • Likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning må legges til grunn. PP krever likebehandling av pensjonister i utlandet.
  • Individuelle dokumentasjonskrav som skatteetaten stiller overfor pensjonister bosatt i utlandet, er urimelige komplisert. Resultatet blir urettferdig dobbeltbeskatning til oppholdslandet og kildeskatt. Begge er uegnet til å unngå dobbeltbeskatning av eldre/svake pensjonister i utlandet.
  • Erfaring viser at skatteetaten i landets fem skatteregioner gjennomfører ulik behandling og tolkninger og av skattesaker for pensjonister bosatt i utlandet. 
  • Saksbehandlere i skatteetaten tar lite hensyn til ulike individuelle forhold i enkeltsaker. Pensjonister bosatt i utlandet føler seg overkjørt og mobbet.

 

 

################################################

 

#

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: