• Kildeskatt for norske minstepensjonister bosatt i utlandet fjernes

Kildeskatt er en urettferdig og vilkårlig skattlegging av norske pensjonister som ikke har bopel i Norge.

Pensjonistpartiet krever at kildeskatt for minstepensjonister fjernes helt og at kildeskatt for pensjonister bosatt i utlandet må stoppes inntil grundige utredning foreligger. 

På bakgrunn av anstrengt økonomi etter at 15% kildeskatt ble innført uten varsel, har flere pensjonister med helseutfordringer tatt sitt eget liv eller er døde som følgende av mangelfull legebehandling i utlandet.

Bakgrunn:
I 2009 innførte FD ved finansminister Kristin Halvorsen kildeskatt på alderspensjon for nordmenn som flytter ut av Norge. Kildeskatt er en ekstraskatt på 15% av brutto pensjon. Den rammer hardt og urettferdig. Regelen er at enslige minstepensjonister som bor i Norge, slipper å betale skatt. Konsekvensen av den, ekstra, vilkårlig kildeskatten rammer svært negativ for mange pensjonister bosatt i utlandet.

Høsten 2009 uttalte Kristin Halvorsen fra Stortingets talerstol: «kildeskatten vil ikke gjelde i land som Norge har skatteavtale med». Til tross for Halvorsens garanti, startet Finansdepartementet og Kemneren kort tid etter, innkreving av kildeskatt fra pensjonister bosatt bl.a. i Thailand!

Ingen av partiene på Stortinget tar pensjonisters levekår på alvor. Siv Jensens parti, Frp, er det eneste partiet som, i 2013, programfestet å fjerne kildeskatten. FrP påberopte behov for å utrede denne skatte-ordningen. Frp i opposisjon stemte den gang imot kildeskatten. De påstår å ha forsøkt å få opphevet kildeskatten.  Som Finansminister i regjeringen Solberg, fikk Jensen hverken utredet eller opphevet kildeskatten, til tross for programfestede lovnader dersom Frp kom i regjering. 

 • Pensjonister krever rett til forutsigbare skatteordninger og trygdeytelser, som grunnlag for realistisk og langsiktig planlegging av bosted, skatte- og inntektsforhold gjennom hele pensjonisttilværelsen. 
 • Innføring av kildeskatt og konsekvenser herav for pensjonister bosatt i utlandet er dårlig utredet og for dårlig forankret i skatteloven.
 • Likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning må legges til grunn. PP krever likebehandling av pensjonister i utlandet.
 • Individuelle dokumentasjonskrav som skatteetaten stiller overfor pensjonister bosatt i utlandet, er urimelige komplisert. Resultatet blir urettferdig dobbeltbeskatning til oppholdslandet og kildeskatt. Begge er uegnet til å unngå dobbeltbeskatning av eldre/svake pensjonister i utlandet.
 • Erfaring viser at skatteetaten i landets fem skatteregioner gjennomfører ulik behandling og tolkninger og av skattesaker for pensjonister bosatt i utlandet. 
 • Saksbehandlere i skatteetaten tar lite hensyn til ulike individuelle forhold i enkeltsaker. Pensjonister bosatt i utlandet føler seg overkjørt og mobbet.

 

 

################################################

 

#

Velkommen til PDF Skriv ut E-post
 pp logo lang utentekst

Målet med hjemmesiden er å holde interesserte lesere orientert om Pensjonistpartiet fylke- og kommunepartiers aktiviteter og prioriteringer.

Nå er det valg og vi går inn i 4 nye år med nytt bystyre/kommunestyre/fylkesting og da er det å håpe at disse vil bli sammensatt slik at de prioriterer lovpålagte oppgaver.

 

Pensjonistpartiet ønsker å øke grunnbemanningen i omsorgstjenesten, for å gjøre livet lettere både for de som mottar hjelp, og for de som gir hjelp.  Vi vet at dersom bemanningen er større, vil det gi stabilitet og forutsigbarhet for de som er avhengige av hjelpen.  Men – like viktig er det at de ansatte har en arbeidsdag som gjør at de ikke sliter seg ut, og at det blir tatt inn vikarer når noen er syke.  Dersom dette ikke er eller blir en realitet, vil det gå ut over både brukere, pårørende og de ansatte.

 

Pensjonistpartiet vil også prioritere kjøkkenet på institusjonene, slik at kokken kan komme tilbake å lage trivsel med god matlukt i korridorene.  Vi vet at det øker matlyst og livsglede, og det fortjener både unge og eldre som bor på institusjon.

Kommunene trenger IKKE å ta inn eiendomsskatt for å få en god skole eller en god eldreomsorg.  Med de inntekter kommunen får, både fra staten og i form av andre inntekter så som skatt, - må vi prioriterer og sette tæring etter næring.  Da er det de lovpålagte oppgavene som SKAL ha 1. prioritet.

 

Pensjonistpartiet vil prioritere omsorg og skole, som er lovpålagte oppgaver, fest og moro må komme når både omsorg for unge og eldre samt skole er på plass.

 

Pensjonistpartiet vil beholde sykehusene med akuttberedskap.  Pasientene må få den behandling de trenger, når de trenger det.  De skal fraktes så kort som mulig, når det står om minutter.


Enkeltmennesket må høres også på det rikspolitiske plan!

 

 

Pensjonistpartiet skal jobbe hardt for å bli en stemme som blir hørt og tatt hensyn til etter valget 2021. Til dette trenges alle villige hender til å ta et tak.

Ønsker du å gjøre en ekstra innsats for de som trenger det mest, ser vi gjerne at du melder deg som medlem.

Kontakt oss pr. e-post eller telefon for en uforpliktende samtale. Kontaktpersoner i ditt fylke og kommune finnes på ditt fylkes side. Er du interessert i å starte et Pensjonistparti i en kommune hvor vi ikke er representert, kontakt din fylkesleder eller partikontoret.

Sentralt i Pensjonistpartiet starter arbeidet med:

 • Strategiplan
 • Nytt Prinsipp- og handlingsprogram
 • Intern skolering av fylkesstyrene
 • Diverse høringer
 • Samarbeid med andre organisasjoner med samme målgruppe
 • Oppretting av nye fylkeslag
På Landsmøtet i slutten av april 2020 vil en del av dette arbeidet bli behandlet av Landsmøtet. 
 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: