Utskrift
Kategori: Østre Toten Blogg

En stor andel av dyrket mark her i landet blir brukt til andre formål enn produksjon av mat.

Omdisponering av dyrket mark til andre formål var på 7270 da. for hele landet i 2008, det er et stort areal når en vet at bare 3% av landets areal er dyrket. Det er grunn til bekymring for vår selvforsyning dersom det fortsetter på same viset.

For å illustrere dette har jeg regnet litt på hva som kunne vært avlet på dette arealet ut fra middeltall fra SSB for noen sorter av jordbruksvarer.

         Av hvete ( 500 kg x 7270 )       3 635 000 kg

         Av potet  (2500kg x 7270 )    18 175 000kg

         Av lauk   ( 2400kg x7270 )    17 448 000 kg

         Av kålrot (2700 kg x7270 )    19 629 000 kg 

alt dette er pr. år.

En annen side ved dette er at det er ofte de beste jordbruksarealene som blir berørt. La oss ta omdisponeringen fra en annen side: Dersom vi bruker samme areal i ti år framover så vil det være 72 700 da.  Det vil si at et areal som tilsvarer over 60% av det dyrka arealet på Østre Toten om 10 år vil ligge under asfalt eller Icopal.

Det er litt av et tankekors i en verden der det er mangel på mat.