Frivillig omsorgstjeneste vil bli satt på dagsorden i årene fremover.

Det offentlige kan ikke alene klare å dekke alle behov for en stadig økende eldre befolkningsandel.

Nordland Pensjonistparti har som en prioritert sak å vitalisere frivillighetsarbeidet, og har visjoner om et utvidet omsorgsbegrep. En ønsker å bruke regjeringens verdighetsgaranti implantert i frivillighetsarbeidet i kommunene.

Frivillighet

Frivillig omsorgstjeneste vil bli satt på dagsorden i årene fremover. I dag har vi en halv million pensjonister i landet, økningen av pensjonister i befolkningen vil i 2060 øke til 1.5 millioner.  En undersøkelse fra 2009 viser at 70 prosent av kommunene mener de har et stort behov for frivillig innsats i omsorgstjenester. En tredel av de 224 kommunene i undersøkelsen ga ikke tilbud om opplæring, veiledning eller oppfølging til frivillig omsorgstjeneste. Halvdelen oppga å gi en eller annen form for dette. (Senter for omsorgsforskning)

Det offentlige kan ikke alene klare å dekke alle behov for en stadig økende eldre befolkningsandel.

En profilert overlege ved Verdighetsentret i Bergen sier at med den utfordringen vi står ovenfor i norsk eldreomsorg vil det være dumt å tro, og umulig å sikre alle en god alderdom med aktivitet og integrasjon uten å satse på frivillighet. Han sier også at den største utfordringen i eldreomsorgen er ensomhet, og dette vet også helsetjenesten noe om.

Det er slik at ensomheten kan tidvis være tung enten man er enslig hjemme, eller bor på institusjon. Noen trenger oppmerksomhet og støtte eller en praktisk håndsrekning, og noen kan gi dette hvis forholdene blir lagt til rette. Pensjonistene vil være en viktig ressurs i så henseende hvis noen brukte litt av sin tid som frivillig. Unge mennesker kunne også oppdage at samkvem med eldre ikke er bortkastet tid.

Nordland Pensjonistparti har som en prioritert sak å vitalisere frivillighetsarbeidet, og har visjoner om et utvidet omsorgsbegrep. Innenfor visse kriterier står man nokså fritt for å utforme frivillighetsentralen innenfor lokale rammer, ønsker og behov. Dette kan man benytte seg av og tilføre sentralen et nytt innhold. Et "verdighetprosjekt" for frivillig eldreomsorg kunne bli en del av frivillighetsentralenes virksomhet. Små kommuner har kanskje ikke ressurser til flere institusjoner hvor oppgavene overlapper hverandre. Enkeltpersoner har alltid engasjert seg i blant annet besøktjeneste og praktiske gjøremål, men ved å få det inn i en organisert form kunne det bli bedre og systematisk, og flere ville engasjere seg. Dette kunne utsette behovet for sykehjem og avlaste de pårørende.

Verdighetsentre er nytt på landsbasis, og et verdighetsenter (integrert i frivillighetsentralen) er følgelig ikke blitt lansert i Nordland Formålet er å avlaste de profesjonelle helsearbeiderne med enklere (men tidskrevende) oppgaver som kan utføres av ufaglærte. Dette betinger selvsagt en grensesetting om hva frivillige kan bidra med, og at det ikke truer den profesjonelle helsetjenestens stillinger, lønnsforhold eller profesjon. Daglig leder for frivillighetsentralen kan også være koordinator for de frivillige omsorgstjenestene, og få den opplæringen som behøves for dette. Det arrangeres kurs for denne oppgaven: "Nasjonalt opplæringsprogram for frivillighet-koordinatorer – eldreomsorg".

Der hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprette eller opprettholde en frivillighetsentral basert på tjenester som noen steder for en del utøves av pensjonistforeninger, Lions eller Rotary kan man finne nye veier. Sentralene må baseres på en femtidsrettet og visjonær policy med hensyn til bestemte ønsker, behov, nærhet og lokale forhold. Man må komme frem til et bredt frivillighetskonsept som tjener brukerne, helseinstitusjonene og kommunen på den beste måte. Den frivillige omsorgstjenesten vil tvinge seg frem i tiden som kommer. Verdighetsentrene vil komme eldrebølgen i forkjøpet. 

 

Nordland Pensjonistparti

Arvid Nødtvedt

Styremedlem   

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: