Utskrift
Kategori: Nordland blogg
Treff: 15241
Arvid

Nordland Pensjonistparti vil ha sterk fokus på helsepolitikken, og
pasientrettigheter, helse- og omsorg for eldre og sårbare grupper
er vår merkevare. Vi vil ikke tåle at denne gruppen blir nedprioritert!

Helse- og omsorgspolitikk

Helseforetakene (Øst/Vest/Midt/Nord) har til sammen 99 tusen årsverk fordelt på 128 tusen ansatte. (Helse Nord sysselsetter 14 tusen personer.) La oss også legge til alle som arbeider i omsorgtjenesten, sosiale tjenester, familiehelsetjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private leger og klinikker.

Hvis vi utvider begrepet helse, hjelp og omsorg kan vi ikke unnlate å ta med ideelle organisasjoner (Norsk Folkehjelp, Røde Kors) frivillige organisasjoner som lokale helselag, og interesseorganisasjoner som LHL og Kreftforeningen. Pasientvenner og besøktjenesten har også en viktig funksjon og gjør en uvurderlig innsats over hele landet. Til sammen er det et anselig antall personer som er engasjert i pleie, behandling, informasjon, omsorg og medmenneskelighet. Det er en stor utfordring at det offentlige, private, frivillige og interesseorganisasjoner skal finne sin plass og sammen fungere harmonisk.

Helsepersonell av mange kategorier og profesjoner er velutdannede, dyktige og plikttro i sist yrke. De har yrkesstolthet, og har et yrke å være stolt av. Lederne av helseregionene og helseinstitusjonene har høy kompetanse i økonomistyring, ledelse og administrasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har store ressurser og embetsmenn med lang erfaring. Mye godt helse- og omsorgsarbeid blir gjort over det ganske land. Men til tross for nye milliarder, omorganisering og effektivisering er det fortsatt alt for mye som klikker. Det er ikke alt som skinner, det er skjemmende flekker som er vanskelig å finne middel mot. Da har det en tendens til at prioriteringen skyver til side ressurssvake grupper.

Den yngste og friskeste befolkningen har tiden på sin side. Nye medisiner, bedre behandlingsmetoder og et effektivt og enhetlig helsevesen må før eller siden komme på plass. De eldste og mest sårbare grupper arbeider tiden imot. Det må skje nå, det kan ikke vente! Det er betegnende at ved kjøp av vaskemaskin gir i dag kjøpsloven garanti og rettigheter, mens ved feildiagnoser eller feilbehandling er veien for pasienten i dag lang, tung og bratt.. Ikke la oss misbruke frasen garanti!  Pensjonistpartiet vil ikke hvile så lenge her er noe å strebe mot.

Mange vil fortelle oss hvordan dette skal løses, men vi vil ikke prøve på å lage lettvinte oppskrifter. Det er vanskelig, flere modeller er forsøkt, og mange spørsmål er til stadighet i mediebildet. Men en situasjonsbeskrivelse må uansett ligge til grunn før neste skritt. Flere intensjonserklæringer med gode hensikter er kastet inn som styringsverktøy i helsevesenet. Vi har fått en nasjonal pasientrettighetskampanje (I trygge hender) verdighetsgaranti, ventelistegaranti, 20-dagersgaranti osv. Mye av dette er tomme papirkalorier i rødgrønn emballasje. Uten at kunngjøringene blir lovfestet er det ingen hjemmel for forføyninger ved brudd, og har følgelig sterkt begrenset verdi. Det er ikke mer av dette vi har bruk for! Til tross for velmente tiltak, pålagte sikkerhetskontroller og sjekklister blir vi til stadighet minnet om systemfeil som glemte skjermbilder, eller forlagte innkallinger til etterbehandling og kontroll. Og det er ofte ikke foretakene selv som oppdager dette, det er media som lar oss få vite. 

Reformer blir forsøkt og forlatt. Nå er det Samhandlingsreformen som blir innført fra nyttår. Opposisjonen mener at reformen ikke er godt nok utredet for å bli iverksatt nå. Pensjonistpartiet mener også at dette er forhastet, og har pekt på mulige konsekvenser. Se på www.pensjonistpartiet.no hvor problematikken er grundig belyst. Det som man etterlyser er en enhetlig samforståelse av utfordringene innad i helsetjenesten. En omfattende og tiltrengt reform blir skjemt av profesjonskamp og særintresser, og strid mellom ulike grupperinger. Man frykter at mange kommuner kan komme til å måtte betale dagbøter fra dag 1 hvis man ikke kan være sikker på at grunnlaget for samhandlingen og økonomien er på plass. 

Det er mange utfordringer og mye arbeid som venter i åra fremover, og alle må bidra til et best mulig resultat i "Helse Nordland". Helse og omsorg burde det ikke være så mye politisk uenighet om, og utfordringene burde kunne løses politisk kollektivt. Nordland Pensjonistparti vil ha sterk fokus på helsepolitikken, og pasientrettigheter, helse- og omsorg for eldre og sårbare grupper er vår merkevare. Vi vil ikke tåle at denne gruppen blir nedprioritert!

Eldrerådene har en særdeles viktig oppgave og ansvar i samfunnet.
Rådet har lovfestet rett til innsyn og uttalelse i alle saker som angår eldre. Pensjonistpartiet vil fremheve at eldrerådene burde sammensettes gjennomtenkt for at grundige kunnskapsbaserte anmerkninger på ulike fagområder kan utarbeides og presenteres før beslutninger tas. Helsedepartementet anbefaler for øvrig ikke at kommunestyre-medlemmer er medlemmer i eldrerådet, og Pensjonistpartiet er enig i denne vurderingen. 

Kanskje en tanke å stemme rødblått i år?      

Nordland Pensjonistparti

Arvid Nødtvedt

Styrmedlem