Det er kanskje ikke helt vanlig at et politisk parti tar så konkrete grep i samfunnsrelaterte forhold. Dette er ikke spesifikk partipolitikk, men å vise ansvar der man ser at det behøves. Dette sier Arvid Nødtvedt og Robert Dearsley i Steigen Pensjonistparti om sitt engasjement i å sette fokus på frivillighetskoordinatorer i kommunene.

Steigen pensjonistparti tok initiativet til å til å opprette frivilligsentralen i Steigen kommune der funksjonen som frivillighets-koordinator inngår i sentralens ansvarsområde. Daglig leder er ansatt fra 1. januar d.å., og er under utdanning ved Verdighetsenteret. Helsedepartementet samarbeider med Verdighetsenteret i Bergen om utdanning av frivillighetskoordinatorer som skal lede frivillige på helseinstitusjoner og eldresentre. Men vi tror at på grunn av anstrengt økonomi vil de fleste kommuner vegre seg for å ansette egne koordinatorer. Det blir heller kutt og nedbemanning.

Dette er et pilotprosjekt som vedrører kommunen og helsetjenesten, og vi tror ikke dette er forsøkt noen andre steder. Forberedelsene for vår modell begynte høsten 2011 og er bearbeidet og grundig gjennomgått med alle aktører. Vi har kommunisert med helsedepartementet og fått positive signaler tilbake.

Vi skriver bl.a. om frivillighetsbegrepet:

Pensjonistpartiet mener at hvis denne modellen brukes av flere vil dette gi den støtten til eldreomsorgen som myndighetene ber om. Av hundretalls frivilligsentraler må det hos mange finnes ledig kapasitet, eller hvor oppgaver kunne omdisponeres. Sentralene er ferdig oppsatt, har opparbeidet nettverk og har erfaring med å engasjere frivillige. Samarbeidet med helsetjenesten må evalueres og tjenestene utvikles til en er kommet frem til en form som passer alle parter, det vil si de frivillige, beboerne, helsetjenesten og frivilligsentralen.

Dette vil også føre frivillighets-begrepet et skritt videre og vitalisere sentralene.

Og vi skriver om "Morgendagens omsorg":

Mange av morgendagens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer (Sitat fra departementets hjemmeside)

Eksempelet fra Steigen er et konkret og resultatorientert svar på myndighetenes oppfordring om å engasjere frivillige i helseomsorgen ved å sette det inn i en eksisterende struktur. Å stimulere tiltak der frivillighets-koordinatorer er innlemmet i frivilligsentraler kan bli en historisk god offentlig investering og et tiltrengt løft for eldreomsorgen.

Statssekretæren i helsedepartementet viser i sitt svar til bevilgningene for opplæring av frivillighets-koordinatorer og fortsetter:

Regjeringen la våren 2013 fram Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg med strategier og tiltak som skal legge til rette for en langsiktig omstillingsprosess for å sikre nyskaping og utvikling av nye løsninger i omsorgstjenestene. En av meldingens målsettinger er å mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter, med fokus på samarbeid blant annet med pårørende og frivillige. Som del av denne satsingen skal vi i samarbeid med Frivillighet Norge og kommunesektoren utvikle en strategi for frivillighet i omsorgssektoren.

Statssekretæren (den forrige regjering) takker for gode innspill som vil bli tatt med i den videre utviklingen av en strategi for frivillighet i omsorgssektoren.

Vi sendte en henvendelse til departementet v/statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg der vi minnet om tidligere korrespondanse, med utdyping av hele konseptet. Der skriver vi blant annet:

Omorganisering og effektivisering av helsevesenet er ikke bare store og omfattende nasjonale tiltak. Denne måten å utløse frivillige ressurser til helsetjenesten på møter oppfordringen fra myndighetene med en rasjonell og effektiv løsning, og kan utvikles videre. Hvis andre sentraler følger eksempelet kan det etter hvert føre til at flere kommuner får koordinatorer i sine sykehjem, noe som vil gi et betydelig løft for frivilligheten, og effektivitet og økt trivsel på institusjonene. Og ikke minst – avlastning for de ansatte som får mer tid til sine påbudte oppgaver. Avlastning for omsorgspersoner inngår også i konseptet.

Statssekretær Astrid N. Heiberg svarer:

Pilotprosjektet i Steigen kommune er eksempel på et spennende nyttbrottsarbeid der kommunen skaper et samarbeid mellom frivilligsentralen og frivillige til helse- og omsorgstjenesten, og tar i bruk de mulighetene som ligger i å samhandle med nye aktører for å møte framtidens utfordringer.

Hun gjentar også at hun vil ta vårt innspill med i den videre utviklingen av frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet.

Vi tror at verken regjering eller departement – eller helseforetakene selv - kan forsømme en slik dugnad for omsorgsektoren, tiltak som regjeringen selv har bedt om Vårt prosjekt begynte høsten 2011 og varer til daglig leder er ferdig utdannet, og koordinatorrollen er etablert i løpet av 1. halvår neste år. Vi har ambisjoner om å vise oss frem og være modell for andre - i første omgang i nabokommuner. Med dette som formål tenker Pensjonistpartiet å engasjere seg for å fremme denne ideen offentlig, og overfor myndigheter få aksept for det fornuftige i å tilstå en ekstra skjerv til frivilligsentraler som har tatt ansvar for en oppgave som beskrevet. I prosjektideen ligger det også at utvalgte frivillige skal bistå daglig leder med å skjøtte daglige rutiner fra kontoret, og bemanne sentralen ved tilfeldig fravær og ferier. Dette er fordi at oppgavene kan bli slik at kontoret ikke kan stenge.

Det er kanskje ikke helt vanlig at et politisk parti tar så konkrete grep i samfunnsrelaterte forhold. Dette er ikke spesifikk partipolitikk, men å vise ansvar der man ser at det behøves. I den forbindelse har vi ved en annen anledning sagt om helsepolitikk:

Politiske miljøer burde generelt engasjere seg mer for å få allsidig kunnskap og innsyn i utfordringene som alle er så opptatt av. Som aktivt å oppsøke fora hvor helseomsorg står på menyen, ikke bare besøke helseinstitusjoner i et valgår. Politisk tilstedeværelse på møter, konferanser og seminar burde prioriteres, og ikke bare mønstre der økonomi, effektivisering og prioriteringer behandles. Steigen pensjonistparti har erkjent dette ved å være representert på det nasjonale Verdighetseminaret i Mosjøen i mai d.å., og vil fortsatt oppsøke arenaer hvor vi mener der er noe å lære.

Nordland fylke har nå vedtatt en frivillighetsplan hvor det inngår at det skal opprettes et frivilligforum på fylkesnivå. Planen skal stimulere til mer aktivitet i frivillig sektor, og engasjere til utvikling av kommunale planer for frivillighet.

Et frivilligforum er en plattform som pensjonistpartiet skal engasjere seg i, både for å beskrive mål og formål, hente nye ideer, høre meninger og møte motforestillinger.

Steigen Pensjonistparti

Arvid Nødtvedt

Robert Dearsley

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no