ottar g lite

På Landsmøtet for Pensjonistpartiet 21. mai ble Gjermundnes valgt til ny leder.

Med seg i leder-troikaen som politisk nestleder fikk han Tone Coucheron (Hedmark) og som organisatorisk nestleder Leif Wikstad (Akershus).

Sekretær ble valgt Knut Arne Tveiten (Aust-Agder). Som styremedlem ble Dagfinn Wiik (Møre og Romsdal) valgt.

Kasserer Liv Remman (Rogaland) og styremedlem Ruth Hoel (Sør-Trøndelag) var ikke på valg.

Landsmøtet i Pensjonistpartiet valgte 21. mai nytt Hovedstyre:

Leder Ottar Gjermundnes Aust-Agder  
Privat tlf.nummer 97186581    
Privat epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    
Politiske nestleder Tone Coucheron Hedmark  
Organisatorisk nestleder Leif Wikstad Akershus  
Kasserer Liv Remman Rogaland  
Sekretær Knut Arne Tveiten Aust-Agder  
Styremedlem Ruth Hoel Sør-Trøndelag  
Styremedlem Dagfinn Wiik Møre og Romsdal  
1. Varamedlem B. Christian Jensen Akershus  
2. Varamedlem Arne Hoem Møre og Romsdal  
3. Varamedlem Nina Bie Vest-Agde

Eldrerådene en ressurs eller et unødvendig onde

Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. Rådet behandler saker på samfunnssektorer som berører eldres levevilkår. Øverste organ er Hedmark fylkes eldreråd som består av syv medlemmer som er valgt av fylkestinget. Rådet ledes av Olav Sande fra Engerdal. Alle kommuner i fylket har sitt eget eldreråd, totalt har Hedmark 23 eldreråd.
I arbeidet med ny forskrift til TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede i Hedmark) var alle eldreråd i fylket naturlige høringsinstanser. De fleste ga innspill til en god sosial ordning de eldre er største bruker av.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen lyttet klokelig nok til evalueringene og foreslo flere endringer til ordningen. Forslag til ny forskrift var et resultat av en åpen, svært grundig, inkluderende og demokratisk prosess. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkestinget med unntak av bestemmelsene om TT-nemdas- og klagenemndas sammensetning. Det er TT- nemnda som forvalter forskriften og bestemmer hvem som skal nyte godt av ordningen.
Brukerne var/er representert med to medlemmer fra funksjonshemmedes råd. Fylkesrådet ville etter enstemmig innstilling fra alle høringsinstanser, også Funksjonshemmedes råd, at også de eldre som største bruker av ordningen skulle bli representert i TT-nemnda.
”Fylkesrådet synes det er rimelig at eldrerådet foreslår representant til nemndene fordi det er et faktum at en stor del av brukerne er eldre. Eldrerådets oppgave er å ivareta eldres interesser. Sammensetning av TT-nemda fortsatt med to bruker representanter, en utpekt fra RLF og en utpekt fra Hedmark fylkes Eldreråd”.(Sitat)
Før saken ble lagt fram for beslutning i fylkestinget ble den behandlet i en komite. Komiteen gikk etter forslag fra Terje Hofstad (AP)mot Fylkesrådet og innstilte på at begge brukerrepresentantene til TT-nemnda fortsatt skulle komme fra RLF og utestengte dermed Hedmark fylkeskommunes Eldreråd fra å utnevne sin representant.
I fylkestinget stemte Ap samlet sammen med representantene fra H, V, KrF og SV mot innstillingen fra Fylkesrådet og utestengte dermed Hedmark fylkes Eldreråd fra å påvirke en ordning de er største bruker av. Det var overraskende og litt nedverdigende hvordan det ble argumentert med at Eldrerådene ikke hadde noe å tilføre TT-nemnda.
Ap som sto i front for å utelukke Hedmark fylkes eldreråd i å påvirke en ordning de er største bruker av har senere presisert at: ”Det at andelen brukere er stor, er ikke noe argumentasjon for at eldrerådet skal være representert i nemnda”. Det store og åpenbare spørsmål blir da hvilken verdi spesielt Ap, men også H, V, KrF og SV tillegger eldrerådene rundt om i fylket. Er de en ressurs eller kun et unødvendig onde som det heller ikke er verdt å lytte eller ta hensyn til?
Å utelukke en gruppe, uansett hvilken, i å påvirke en ordning de er største bruker av er udemokratisk, usosialt og uverdig!

Helge Thomassen
Leder for Pensjonistpartiet i Hedmark og førstekandidat til Fylkestinget.


 

BjørnSveheim Å bli gammel.

«Det er grått å bli gammel, ubotelig og ensomt som reveskabb,» skriver Hans Børli i ett av sine dikt. 

Og det er en ting vi kan være sikre på; de aller fleste av oss vil møte alderdommen. Den kommer enten man har vært fattig eller rik, toppidrettsutøver eller om man har levd et passivt liv.
I det gamle bondesamfunnet levde flere generasjoner på samme gård og tok vare på hverandre. I det moderne samfunnet vil mange møte alderdommen aleine. Mange eldre sliter med ensomhet. Barna bor kanskje langt vekk og er i jobb slik at de har liten mulighet for å ta seg av sine foreldre. I stedet er det de offentlige institusjonene som får ansvaret for pleie og omsorg inn mot livets slutt.
Det gjøres en stor innsats innen dagens eldreomsorg. Det er likevel grenser for hvor mye hjelp og omsorg den enkelte kan gi i en travel hverdag. Det fører til at de eldre ofte blir sittende aleine, enten i sin egen stue, eller på rommet i en institusjon å stirre tomt ut i lufta. Og for å fortsette med Børli: «Plutselig kan du gripe deg i å springe barføtt i graset i hopp og kåte sprett over barndommens muntre vårbekker.» - Minnene, erfaringene og de møysommelig tillærte kunnskapene er der fortsatt, men de er det ingen som spør etter lenger. Du har mistet ditt egenverd og forsvinner litt etter litt inn i din egen innholdsløse ensomhet.
De store etterkrigskullene som etter hvert vil få behov for pleie og omsorgsplasser, vil bli en stor utfordring i fremtiden, både med hensyn til økonomi og det å ha nok «varme hender», som det heter så flott i alle festtalene. Kommunene forbereder seg på dette ved å effektivisere tjenestene og å snu opp ned på gamle og vedtatte sannheter. Vi skal bo lengre hjemme, og ved hjelp av velferdsteknologi skal vi bli mer selvhjulpne og trygge. Terskelen for å få en institusjonsplass vil bli svært høy. Man kan ikke regne med å få institusjonsplass før man er hjelpeløs og helt i livets siste fase.
Pensjonistpartiet har fått mange tilbakemeldinger på at ikke alt er 100 % på stell innen eldreomsorgen i Stange kommune. Tiden som brukes på hver enkelt bruker er for knapp, den enkelte bruker opplever å ha mange å forholde seg til og kvaliteten på omsorgen er varierende.
Skal man basere fremtiden på mer hjemmebasert omsorg, må denne styrkes, også faglig. Som Hamar kommune bør også Stange jobbe for at sykehjemmene i Stange kan bli sertifisert som Livsgledehjem. Det kan gjøre hverdagen mer givende både for de ansatte og de gamle.
Endelig vil vi advare mot knapphet på sjukehjemsplasser. Uansett velferdsteknologi og egenmestring, så vil noen være avhengig av en sjukehjemsplass, og da skal de tildeles plass før Asbjørn Øyhovden kommer med sitt TV-team.

Bjørn Sveheim
Pensjonistpartiet i Stange


  

pp logo kort 

Det sies og skrives for tiden mye om vern av matjord. Dette vernet er veldig viktig, og partiene har selvsagt behov for å markere seg. Stange Pensjonistparti har for lengst, både i skrift, tale og handling gjort kjent at partiet med nebb og klør vil verne om den dyrkede jorda i Stange. "Byutvikling" er ikke noe argument for å bygge ned matjorda. Det må heller ikke gjøres unntak når nedbygging er til fordel for eieren, bonden selv. 

Stange Pensjonistparti har inngått en samarbeidsavtale med AP og SV for inneværende valgperiode. I punkt 4 i denne avtalen står det: " PP, AP og SV vil ha et sterkt jordvern." sitat slutt.  Stange Pensjonistparti mener at en slik avtale er til for å holdes.

               

Bernhard Høiberget.

Stange Pensjonistparti.  

 


 
 
20170720 184723
 

Årsberetning, Stange Pensjonistparti.  

 
Styret 2016: 
På årsmøtet den 29.1.2016 ble følgende valgt inn i partiets styre. 
Leder: Eling Magne Johansen 
Sekretær: Bjørn Sveheim 
Kasserer: Bernhard Høiberget 
Styremedlem: Leif Kristian Nordstad 
Styremedlem: Halvor Halvorsen 
Styremedlem: Arild Lund 
1. vara: Odd Jensen 
2. vara: Wenche Johansen 
3. vara: Hilde Sørlundsengen 
Revisor: Arild Lund 
Æresmedlem: Odmund Kringsjå. 
 
Generelt.  
Stange Pensjonistparti har over tid mistet en del medlemmer. Vi har pr dato ca 11 betalende medlemmer. Vi opplever at det også at er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. At også andre partier opplever det samme er liten trøst. Dette har vært tema på flere møter. Bernhard Høiberget har gjort en aktiv innsats for å verve nye medlemmer. Her har partiet en utfordring framover.  
I og med at vi er et lite parti kan vi ikke gå like djupt inn i alle saker. Vi vil derfor konsentrer oss om noen få saker som er viktig for partiet. Her har eldre og andre og andre trygdemottakere en naturlig plass, men vi har også markert oss som et parti som er opptatt av de unge. 
 
Økonomi. 
Som en følge av at vi er et lite parti har vi begrensende ressurser til å bruke i valgkamper.  
Pr dato har vi en beholdning på ca 12.700 kr.  
  BS. PPS 2 
 
Styremøter.  
Det er avholdt til sammen 9 møter i perioden, og det er behandlet 56 saker. Det har vært gode møter med bra engasjement.  
 
Møte med våre samarbeidspartnere 
Vi har avholdt ett møte sammen med Ap og SV. Det var et konstruktivt møte der vi tok opp saker vi har felles interesse av. Bl.a. tok vi opp spørsmålet om et brukerutvalg som vi har nedfelt i vår avtale.  
Den helseplanen som er godkjent av kommunestyret 28.9. har vært til høring hos flere av brukergruppene, og den har vært til uttalelse hos Eldrerådet. Alle har kommet med konstruktive innspill. Vi har derfor tro på at kommunens innbyggere vil få gode tjenester. Den nye sjukeheimslegen og også eldrerådet vil være garantist for at brukerne blir godt ivaretatt. Vi er enige også enige om at dette kan tas opp igjen om det likevel viser seg at det er behov for et brukerutvalg.  
 
 
Kommunestyret, interpellasjoner og spørsmål. 
Vi har i denne perioden en representant i kommunestyret. Det må være et mål å få inn to representanter da dette vil gjøre oss mer slagkraftige.  
Vi har hatt en interpellasjon om Enøk i kommunale bygg.  
Vi har hatt et spørsmål om forbedret dagtilbud fro pasienter med demens.  
Vi har i tillegg fremmet et spørsmål om befaring på F-24. Det ble en nyttig befaring som viste hvilke viktige kulturminner og fritidsområder som vil bli berørt av veien.  
Pensjonistpartiet har vedtatt at vi vil gå for at F-24 skal gå fra Støa ned til Den nye Innlandsporten ved Skavabakken.  
Åkersvika Hageby er nå under planlegging. Der var det antydet tilknytning til Eidsivas fjernvarmenett.  
En tvungen tilkobling til fjernvarme kan gjøre andre energismarte løsninger ulønnsomme. Vi tok derfor opp dette i kommunestyremøtet og viste bl.a til et utbyggingsområde i Stavanger der tvungen tilknytning til fjernvarme utelukket en enda bedre utforming. Saken ble derfor sendt tilbake til planavdelingen med beskjed om å se på dette på nytt.  
 
Pressedekning/innlegg 
Pensjonistpartiet har hatt flere innlegg i lokalpressen. Vi så behovet for å samkjøre innleggene våre. Det er full enighet innad i partiet om det som har stått i avisen. Forskjellig vinkling kan likevel ha virket uheldig på leseren. Vi så derfor behovet for å samkjøre oss bedre når det gjelder avisinnlegg. Det er Bernhard Høiberget og Bjørn Sveheim som har stått for innleggene. De vil derfor samkjøre seg noe bedre framover.  
Så må vi få lov å skryte litt av det innlegget vi fikk i Stangeavisen om jordvern. Bernhard Høiberget, Halvor Halvorsen og Bjørn Sveheim hadde et møte på forhånd der vi gikk gjennom det vi ville ha 
  BS. PPS 3 
 
fram.  I møtet med journalisten doserte Bernhard mens vi andre etter hvert supplerte med opplysninger. I tillegg hadde vi hentet ut en del fakta fra nett som journalisten fikk med seg. 
Resultatet ble et meget godt oppslag. I tillegg tok journalisten temaet opp igjen i en leder seinere.  
VI jobber videre med et nytt innslag om eldre og ensomhet. Arne Andreassen har gjort en meget god jobb i de vervene han innehar i denne perioden. Kommunestyrerepresentanten Bjørn Sveheim har frontet PP veldig godt i kommunestyret 2016. også bidratt med mange gode avisinnlegg.   
 
Ny skolestruktur i Stange 
Arbeidet med ny skolestruktur i Stange startet opp vinteren 2016. Leif Nordstad og Bjørn Sveheim deltok på samtlige folkemøter. I Stange og Ottestad var deltagelsen og interessen laber. Temperaturen ble desto høyere på Tangen og i Romedal. Det foreligger nå en endelig rapport som ligger ute på høring fram til 10.2.2017. Det skal avholdes fire nye folkemøter før saken kommer til avstemning. Vi vil igjen delta på samtlige møter og gjøre en grundig vurdering før i tar vår beslutning.  
 
 
Avslutning 
 
Vi bør fortsette arbeidet med å verve flere medlemmer. Vi har et styre som består av godt voksene mennesker. VI bør derfor finne ut hvordan vi kan øke medlemsmassen. Ikke minst bør vi forsøke å få flere yngre inn i organisasjonen. Det blir også viktig å få med flere kvinner.  
Det er også et stortingsvalg til høsten. Det er vel lite sannsynlig at vi får noen representanter i det nye stortinget. VI bør likevel delta aktivt i valgkampen, ikke minst for å vise oss fram.  
 
Bjørn Sveheim 
sekretær 
 

 
 
pp logo kortEMJphoto 
 
RESOLUSJON 
 

Pensjonistpartiet i Hedmark gjennomførte sitt årsmøte på Hamar 23.februarÅrsmøtet samlet seg om følgende vedtak: Pensjonistpartiet i Hedmark krever at stortingets vedtak om uttak av ulv iverksettes snarest og at ulvesonen oppheves.

Pensjonistpartiet i Hedmark (PpH) erkjenner plikten til å opprettholde mangfoldet i vår fauna. Men det skal ikke være til skade eller trussel for de som driver med bufe. Husdyr og rovdyr kan vanskelig forenes. PpH krever derfor at stortingets flertallsvedtak om uttak av ulv i Hedmark iverksettes snarest. 

PpH erkjenner at forvaltning av ulv skaper stor spenning mellom de som lever innenfor ulvesonen og som har stor belastning for det og de som lever utenfor ulvesonen og følgelig ikke er utsatt for samme belastning. 

Et viktig tiltak for å redusere denne «spenning» mellom de som lever innenfor ulvesonen og de som lever utenfor, er å oppheve ulvesonen. Det kan tilfredsstille både ulvemotstandere og de som er tilhengere av ulv. Det kan åpne for å øke måltallet for ulv og at byrdene for det fordeles mer rettferdig enn tilfellet er i dag. Det kan totalt sett  bety en virkelighetsforståelse som er mer sammenfallende. 

 
 

pp logo kort     Bernhard Høiberget 

Feilernæring fører til mangelsykdommer av ulike slag. Det er videre vanskelig å tenke seg at et menneske som lider av mangelsykdom føler velvære og trygghet, selv om en er på et sykehjem. Det blir vel heller å føle angst i en grå hverdag. Stange Pensjonistparti mener derfor at et næringsriktig kosthold er selve grunnlaget og det viktigste for at beboerne skal trives og føle trygghet på et sykehjem. Vi gjør en feil hvis vi prioriterer andre ting fremfor et nåringsriktig kosthold.

At renholdet også er viktig er en selvfølgelig ting.

Bernhard Høiberget
Stange Pensjonistparti


 

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

       

I lokalavisene blir det for tiden på saklig grunnlag klaget på organiseringen av hjemmesykepleien i kommunen. Uheldige følger av endringen fra soner til enheter listes opp: Utelatelse fra pasientliser, overseelse av faste avtaler, telefoner besvares ikke, leggetider glemmes, sår smøres ikke og mye, mye mer. Samtidig er en redd for å miste arbeidstakere i hjemmesykepleien.
Stange Pensjonistparti følger med i denne saken. Vi tar helse og omsorg på alvor og vil drøfte forholdene på et styremøte med det aller første.


 

 pp logo kortBjørnSveheim 

Ny velferdsteknologi gir større trygghet for bruken. De store etterkrigskullene går nå over i pensjonistenes rekker og vil etter hvert få behov for hjelp, det være seg hjemmebasert omsorg eller sykehjemsplasser. Dette vil koste kommunene mye penger og fremfor alt gi behov for mange varme hender. De fleste kommunene ser ut til å møte denne utfordringen med å satse mer på hjemmebasert omsorg og mindre på nye sjukehjemsplasser.

Det behøver ikke å være noen motsetning i dette. De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og med en god, hjemmebasert omsorg vil mange også kunne fortsette å bo hjemme. Dessverre ser man at denne omsorgen har utviklet seg til å bli “stoppeklokkebasert”. Et betimelig spørsmål er derfor hvordan man kan gjøre den tjenesten bedre og tryggere for brukerne, uten at man skal forlange enda mer av allerede travle pleiere? Tidligere ble de eldre tilbudt en trygghetsalarm.

Problemet med denne var at mange vegret seg for å bruke den, og når uhellet var ute hadde de kanskje ikke trygghetsalarmen på seg. Det nyeste på markedet inne pleie og omsorg er trygghetsskapende teknologi. Kort forklart fungerer det slik at kommunen i samråd med bruker og pårørende avklarer hvilke behov brukeren har, og kan tilpasse ei hensiktsmessig sikkerhetspakke etter brukerens behov.

Denne pakken kan f.eks. inneholde nattlys, komfyrvakt, fallsensor, røykvarsler, dørsensor, sengematte, utstyr for lokalisering og varsling samt TV med kamera for kommunikasjon. Skulle brukeren falle, vil dette bli registrert og kommunens hjemmehjelpstjeneste kan sette inn tiltak. Hjemmetjenesten kan også minne brukeren om medisinbruk via TV/kamera. All kommunikasjonen mellom bruker og hjemmetjenesten i kommunen skjer via mobile telefon- og datanett.

Det er derfor viktig at dette fungerer over alt i kommunen. Undertegnede var på et seminar om velferdsteknologi på Kongsvinger for en tid tilbake. Her ble det gitt eksempler på hvordan moderne teknologi kan effektivisere den hjemmebaserte tjenesten, og fremfor alt hvordan den kan gi brukeren og de pårørende større trygghet. Stange Pensjonistparti er opptatt av god en og riktig omsorg til alle som har behov for det. Vi vil derfor være en pådriver for at det bygges tilstrekkelig med omsorgs- og sjukehjemsplasser i Stange. Samtidig skal alle som fortsatt ønsker å bo hjemme, gis et tilbud om å ta i bruk moderne velferdsteknologi som en ekstra hjelp og trygghet i hverdagen.

Pensjonistpartiet i Stange.


Pensjonistpartiet ser ut til å være skikket til denne oppgaven. Flere viktige og tunge arbeidsoppgaver står vi foran i vårt samfunn når det gjelder helse og omsorg. Eksempelvis kan det nevnes at antall mennesker med demens vil øke sterkt i årene som kommer. Her er det mye uklart om årsaksforholdene. Lindrende behandling til døende må bli bedre, likeledes omsorgen for etterlatte. Kronisk syke mennesker må behandles bedre. Dette er blitt et problem etter at samhandlingsreformen ble innført, da denne la beslag på mange institusjonsplasser. Flere andre oppgaver vedrørende helse og omsorg presser på.

Det er viktig å ha et parti i styrende organer som gjør politikerne oppmerksomme på problemene i god tid. Pensjonistpartiet vil være et aktivt "helseparti". 


 

Underkategorier

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.november 2017

13. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

Ex. LS

mandag  20.11.17

 

14 april 2018

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no