Utskrift
Kategori: Ringsaker Blogg

Høyspent

Lene Kristine Eikeland, 2.kandidat Ringsaker Pensjonistparti

Vi ser alle høyspenttraseen som slynger seg gjennom landskapet vårt, men det er kanskje ikke så mange som er klar over de alvorlige helseeffektene eksponering av stråling fra høyspenten kan ha på oss?!

Internasjonal forskning har vist at personer som bor i nærhet til høyspentlinje, og blir utsatt for mer enn 0,4 mikrotesla bestråling, har en doblet risiko for å utvikle kreft.

Kreftformene det da er snakk om er brystkreft hos kvinner og leukemi hos barn.

Ja, du leste riktig.

Noen vil kanskje feie det bort, og si at «alt er jo farlig i dag!».

Men det er faktisk ganske alvorlig at Statens Strålevern på sin egen hjemmeside redegjør for nettopp denne helserisikoen og forskningsresultatene, men konkluderer med at «det vil skape frykt blant befolkningen dersom det informeres om dette», og at de derfor ikke skal gjøre tiltak knyttet til informasjonsdeling i eksisterende boligområder som ligger plassert i nærhet til høyspentnett. Det vil altså si at de heller lar folk bli boende der de er, uvitende om denne risikoen.

I stedet har de kommet med anbefalinger knyttet til avstand for nyoppføring av boliger, der boliger og soverom skal plasseres så langt vekk fra ledningen som mulig, samt at magnetisk strålig fra magnet feltet skal være under en terskelverdi på 0,4 mikrotesla.

Ringsaker Pensjonistparti har i sitt valgprogram for perioden 2019-2022 et klart mål om at høyspentledningen skal legges i bakken i alle boligområder i Ringsaker kommune!

Vi er et helse og omsorgsparti, der forebygging og ivaretakelse av god fysisk og psykisk helse for alle er våre kjernesaker.

Vi mener det er uhørt at netteier og kommunen ikke sørger for at høyspentnettet legges i bakken umiddelbart, når det er så godt kjent hvilken potensiell fare denne eksponeringen medfører for svært mange innbyggere i spesielt Brumunddal, der høyspenttraseen krysser hele byen og mange boliger har plassering i svært kort avstand!

I Statens Stråleverns veiledning omtales 0,4 mikrotesla som grenseverdien for økt hyppighet av krefttilfeller. Men vi kan ikke være så ignorante at vi avfeier potensiell kreftfare ved også lengre avstander til høyspent og lavere mikrotesla-nivåer. Det er individuelle forskjeller i alle sammenhenger, og enkelte er mer ømfintlige enn andre. En skal heller ikke se bort ifra at andre kreftformer kan relateres til slik bestråling, selv om det ikke har vært forsket på nettopp dette.

I Statens stråleverns tabell fremkommer at terskelverdi på 0,4 mikrotesla tilsvarer 20-25 meters avstand til høyspenttrassen (2 x 66KW) som går mellom Brumunddal og Børstad på Hamar.

Eidsiva Energi har gitt et pristilbud på nedlegging av høyspent i enkelte områder i Brumunddal. Det er ikke store kostnader knyttet til denne jobben, og spesielt ikke sammenlignet med de samfunnsøkonomiske kostnadene kommunen får i sammenheng med sykepenger ved sykdom, cellegift og annen kreftbehandling, etterbehandlinger og i verste fall dødsfall.

Ringsaker Pensjonistparti ønsker at det prioriteres at høyspentabelen legges i bakken med umiddelbar virkning!