Hamar kommunestyre vedtok i sitt møte onsdag 27. november en ny plan for helse og omsorg som skal gjelde helt fram til 2030. Planen er stor og ambisiøs, og det er mye å være glad for dersom kommunen greier å etterleve planen i årene framover. Selv om undertegnede er medlem i Komitè for velferd, som er hovedansvarlig for planen, vil jeg gjerne få belyse Pensjonistpartiets syn på noen enkelte punkter. Det vil alltid være noe eller noen som faller utenfor, samme hvor grundig arbeid det legges i en plan.

Samhandlingsreformen, pkt. 1.4.3

"Pasienter og brukere skal oppleve at de får helhetlig hjelp uten svikt og brudd i behandlingsforløpet". Videre sitat: "Pasienter og brukere skal ha innflytelse på planlegging og utforming av tjenestene, og de skal være med på å ta beslutninger som gjelder egen helse". Dette er kjærkomne avsnitt, og vi ser fram til at det vil fungere.

En god pårørendepolitikk, pkt 3.1.3

"Kommunen skal tilby frivillige avtaler mellom bruker, pårørende og kommunen der forventningsavklaring står sentralt." Videre: "Kommunen skal tilby avlastning, opplæring og veiledning". I pkt. 5.1.3 står det at kommunen "skal utarbeide frivillige, individuelle samarbeidsavtaler mellom kommunen, brukere og pårørende". Pensjonistpartiet vil framheve at dette skal være frivillig. Utslitte pårørende, som etter årelangt arbeid og strev for et kjært familiemedlem, kanskje med manglende avlastning og for lite søvn og hvile i lang tid, skal slippe å få utlevert en "samarbeidsavtale" som skal undertegnes den dagen pårørendes egne krefter svikter. PP vil følge nøye med på at dette virkelig blir en frivillig ordning.

Alle tjenester skal være helsefremmende og forebyggende, pkt. 3.2.2

"Forebyggende arbeid har som mål å forebygge og bremse utviklingen av sykdom og forhindre at etablert sykdom forverres". Pensjonistpartiet mener at dette også skal gjelde for beboere ved institusjonene våre som har smertefulle nevrologiske lidelser. Ikke minst gjelder dette MS- og Parkinsonrammede, slagrammede og tilstander der fravær av fysikalsk hjelp og behandling forverrer sykdommen. Faglig behandling for disse er lovpålagt og nedfelt i Vederlagsforskrifter for sykehjem, og kan ikke utføres av pleiere og omsorgsarbeidere. Fysioterapitjeneste for denne beboergruppen har vært fraværende i svært mange år. Samtidig som forebyggende behandling vil lindre smerter, vil det også kunne forhindre kontrakturer og feilstillinger, noe som i tillegg vil kunne lette pleiearbeidet betraktelig for personalet.

Forebyggende tiltak blant eldre. Her kommer et gledelig avsnitt! Det foreslås å styrke satsningen på dagtilbud med en økning på 50 plasser". I dag er det mellom 160 – 180 brukere som får dagtilbud, og en økning av tilbudet vil gi høyere livskvalitet til enda flere brukere og pårørende, samtidig som innleggelse i institusjon vil kunne utsettes for mange.

Alvorlig syke og døende

Under pkt 3.3.3 står følgende: "Alvorlig syke og døende og brukere med stort omsorgsbehov skal ha mulighet til å være hjemme så lenge de selv ønsker det, og det skal legges til rette for at livet kan avsluttes hjemme". Dette er selvfølgelig det beste for alle som har et nettverk rundt seg. Men hva med alle de som ønsker seg sykehjemsplass og som ikke får det på grunn av Hamars lave sykehjemsdekning? Ingen skal mot sin vilje måtte dø hjemme alene.

Behov for sykehjemsplasser fram mot 2020 0g 2030

Denne overskriften er satt over 3 mulige alternativer. Vi vil gjøre oppmerksom på at Pensjonistpartiet var det eneste partiet som stemte for alternativ 2: "Øke dekningsgraden for sykehjemsplasser totalt til gjennomsnittet i KOSTRAgruppen. Hvis Hamar ønsker en dekningsgrad for sykehjemsplasser som tilsvarer dagens gjennomsnitt for kommunegruppe 13, må kommunen i 2030 ha 391 institusjonsplasser. Dette innebærer 121 nye plasser i tillegg til de 12 plassene som er vedtatt".

Når det i alternativ 3 står: "I Hamar har det vært et bevisst valg å ha en relativ lav sykehjemsdekning", så er det ikke Pensjonistpartiets valg! I de tre periodene PP har vært representert i kommunestyret, formannskapet og Komitè for velferd, har vi utrettelig framholdt behovet for flere sykehjemsplasser. Ikke minst er dette helt nødvendig for at vi skal kunne gi tilfredsstillende avlastning til pårørende, men også på grunn av et stadig økende antall innbyggere med demenssykdommer.

Lykke til med lesning av den nye kommunedelplanen for helse og omsorg!

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: