toten

ØSTRE TOTEN PENSJONISTPARTI VIL ARBEIDE FOR AT ALLE I KOMMUNEN SKAL HA DET BRA

 • Pensjonistpartiet vil stå på for de eldres rettigheter. 
  Vårt mål er en god helse- og omsorgspolitikk der de eldre får mest mulig omsorg i sitt nærmiljø når behovet melder seg.

 • Vi skal kjempe for at hjemmetjenesten får flere stillinger, så de får bedre tid hos hver bruker.

 • Pensjonistpartiet vil arbeide for et strengt jordvern. Det meste av Vallejordet bør reguleres tilbake til jordbruk.

 • Pensjonistpartiet vil arbeide for at eiendomsskatten ikke økes, og at den blir avviklet.

 • Ulike idrett- og kulturlag skal få støtte så langt kommuneøkonomien tillater det.

 • Pensjonistpartiet vil kjempe for at det skal bli flere stillinger i omsorgsetaten.

 • Vi vil kjempe for at mennesker med nedsatt funksjon og eldre hjemmeboende får et godt tilbud der de bor.

 • Barnevern, skoler og barnehager skal gi det beste tilbudet til barn og unge.

 • Vi vil ha en reduksjon i avgifter (vann, avløp, renovasjoner) til enslige aleneboende.

 

PENSJONISTPARTIET - ET LØFTE GITT, ER ET LØFTE HOLDT

Godt valg !

 

1. Per Sigurd Larsen, 1944

2. Harry Sølver, 1940

3. Eva Marie Ryen, 1955

4. Nils Erik Fjeldstad, 1965

5. Else Marie Solhaug, 1942

6. Olav Øystein Strangstadstuen, 1927

7. Heidi Merete Wangen Larsen, 1995

østre toten

Østre Toten Pensjonistparti har slitt en del med denne hjemmesiden.

Til vi får orden på dette, vil vi vise til Facebook-siden vår.

Du kommer direkte dit ved å klikke på bildet eller på:

 Østre Toten Pensjonistparti

 

 

Bjørn Dystebakken ble valgt inn som representant for Pensjonistpartiet for fire nye år i kommunestyret på Østre Toten.

Pensjonistpartiet har sammen med Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti  signert en avtale som sikrer borgerlig flertall i Østre Toten kommunestyre for perioden 2011-2015.

En stor andel av dyrket mark her i landet blir brukt til andre formål enn produksjon av mat.

Omdisponering av dyrket mark til andre formål var på 7270 da. for hele landet i 2008, det er et stort areal når en vet at bare 3% av landets areal er dyrket. Det er grunn til bekymring for vår selvforsyning dersom det fortsetter på same viset.

Hva skal vi med et spesialsykehus her i innlandet? Det er jo ikke utkomme til å drive de sykehusene vi har. Det har gått med nedskjæringer av tilbudene over mange år.

Innlandet er i seg selv en gedigen feilkonstruksjon med Mjøsa som et effektivt stengsel mellom områdene. Ettersom det ser ut til at det meste av offentlige virksomheter blir lagt til østsida, så blir det tungvindt for oss fra Vest-Oppland. Ville det ikke være bedre å ruste opp de sykehusene vi har med moderne utstyr i stedet for å bruke masse penger på bygninger. En skal jo ikke ligge på sykehus lengre! På sykehuset skal en behandles, og så hjem til sin egen kommune som skal ta seg av resten av behandling og rehabilitering. Men er kommunene i stand til dette?

Vi synes toppen av uklokskap kom fra mattilsynet ved trussel om  beitenekt på grunn av rovdyrskadene. Ulven som herjer her til lands er en art som er satt ut/innført, noe som kan kalles for miljøkriminalitet.  Ulv er heller ikke truet av utrydding.

Ser i Gudbrandsdølen-Dagningen i dag 31. mai at blant annet en MR maskin på Lillehammer sykehus er så vidt gammel at den nærmest er ubrukelig til flere typer undersøkelser. Det er sikkert ikke det eneste tilfellet der utstyr burde vært fornyet, og vi ser vi på det som en forsømmelse fra ledelsen i SI. Første bud for at vi kan få et godt sykehustilbud er at leger og helsepersonell har tilgang til moderne og oppdaterte hjelpemidler og kvalifiserte mennesker som kan betjene dem.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: