Dette er noen av de sakene Oppland Pensjonistparti vil ha fokus på i kommende valgperiode:

 • Flere sykehjemsplasser
 • En bedre og mer verdig eldreomsorg
 • Styrke og opprettholde lokalsykehusene
 • Kommunesammenslåinger (vi vil la de som bor i kommunene bestemme dette gjennom folkesavstemninger)
 • Jordvern
 • Pensjoner og beskatning
 • Bostøtte
 • Indeksering av pensjoner
 • Boligbeskatning
 • Vi ønsker å legge ned fylkeskommunen

UTDRAG AV FYLKESPROGRAM FOR OPPLAND PENSJONISTPARTI

 • Pensjonistpartiet sier nei til bompenger og nei til eiendomsskatt
 • Vi ønsker å legge ned fylkeskommunen og redusere byråkratiet.
 • Vi er for å myke opp bo- og driveplikten på gårder slik at i alle fall folk kan bo og leve der, ellers vil utkantstrøkene bli liggende øde
 • Gjøvikbanen må opprustes så den får en mye bedre standard reisetiden blir kortere.
 • Lokalsykehusene må opprettholde og bedre den standard de har i dag. Ingen av de eksisterende sykehusene i Oppland må legges ned. Utstyret på sykehusene må oppgraderes. Det vil jo koste ca, 4 milliarder å bygge et nytt sykehus. Da er det bedre å bruke de pengene på å oppdatere og få flere sykehusansatte. Flytiden er jo ikke mere en ca 20 min til Oslo der det er spesialsykehus.
 • Vi ønsker en strengere jordvernlov så ikke all jorda blir utbygd. Dette gjelder hele fylke.
 • Nei til ytterligere redusering av rehabiliteringstilbudet i Oppland. Vi har allerede mistet for mange plasser
 • Alle skal få den eldreomsorgen de ønsker og har krav på, når de trenger det.
 • Vi vil ha flere omsorgsboliger med og uten bemanning men vi vil satse ekstra på sykehjemsplasser og skjermede demensplasser
 • De syke og pleietrengende som ønsker å bo hjemme og er i stand til det skal få den hjelpen de trenger. Hjemmetjenesten må styrkes og ordningen med omsorgslønn må forbedres.
 • Vi vil sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.
 • Vi ønsker full barnehagedekning og full sykehjemsdekning.
 • Vi vil styrke barnevernet
 • Vi vil arbeide for å bekjempe fattigdom.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: