Pensjonistpartiet vil takke for at Hamar Arbeiderblad tar opp saker som gjelder medmennesker som må streve litt ekstra i livet. Svært ofte blir det til hjelp for dem som våger å stå fram med sine hverdagsproblemer, og problemene blir som regel løst.

Vi er opptatt av enkeltmenneskers ve og vel, og vi mener at fylkesrådet bør kunne love å få til en endring for de som har fått halvert beløpene sine eller har mottatt gjentatte avslag på søknad om TT - kort.

PP vil forfølge saken om at TT- nemnda i Hedmark må suppleres med en eldrerepresentant og vil fremme dette i fylkestinget. Dette fordi de eldre utgjør den aller største brukergruppen av TT-kort. Det skurrer ikke lite når det opplyses at Hedmark Trafikks representant har hatt dobbeltstemme i nemnda, og ikke legen eller de to representantene for RLF. Disse tre har muligens like god greie på diagnoser og funksjonshemninger? PP ser fram til å få ei TT- nemnd med ulikt antall medlemmer, slik at fremtidige vedtak forhåpentlig kan bli mer rettferdige.

Men urettferdighet ved tildeling av TT- kort elimineres ikke om det blir fem medlemmer i nemnda. Pensjonistpartiet mener det aller viktigste er at søknadsskjemaene blir omarbeidet. I dag skal det oppgis avstand fra hjem til kommunehus. Hvorfor? Alle med framkommelighetsproblemer skal da ikke til Rådhuset?

TT- ordningen skal forhindre ensomhet og isolasjon. Eldre vil gjerne besøke barn, barnebarn og venner, og de vil delta i kulturelle aktiviteter. Yngre brukere har mange andre interesser. Tidligere tildeling av TT- kort har vært til stor hjelp og nytte for mange, og det er ikke rart at tidligere brukere blir fortvilte når de mottar avslag på avslag etter at den nye ordningen ble innført. Andre har fått halvert sitt tidligere tildelte beløp. TT- kort skal selvfølgelig tildeles etter grad av funksjonshemming og ikke etter avstand til Rådhuset! Formålet med TT- ordningen er å gi livskvalitet og verdighet til alle som av forskjellige grunner har mistet muligheten til å ta seg fram på egen hånd.

Omsorg, trygghet og verdighet er grunnpilarer i Pensjonistpartiets program. Vi er opptatt av enkeltmenneskers ve og vel, og vi mener at fylkesrådet bør kunne love å få til en endring for de som har fått halvert beløpene sine eller har mottatt gjentatte avslag på søknad om TT - kort. Bare de som selv har opplevd funksjonshemming eller har familiemedlemmer som sliter tungt med ulike fysiske plager vet hvor sårt det er å bli sittende isolert.

Det er vondt å bli syk og gammel og å bli helt hjelpeavhengig av barn, familie og venner til hverdagslige ærender og behov. Hvor mange eldre har råd til å bruke taxi for å komme til butikken? Eller til tannlege og frisør? Hvilke frisører eller tannleger gir behandling om kvelden når de pårørende er ferdig på jobb? Til lege og sykehus skal det benyttes rekvisisjonskjøring eller pasientreiser. Men til alle andre hverdagsærender blir de med funksjonshemming totalt hjelpeløse uten TT- kort.
Det er også merkelig at TT- nemnda overprøver fastlegenes dokumentasjon på funksjonsnedsettelse. Det er fastlegen som kjenner pasientenes behov. Når nemnda også gir avslag til mange som tidligere ble innvilget TT- kort av kommunene, må det bare slås fast at ordningen har blitt vesentlig forringet etter at fylkeskommunen overtok tildelingen. Det var vel ikke det som var målet med endringen?

Pensjonistpartiet vil helt til slutt stille TT- nemnda og fylkesrådet følgende spørsmål: Hva vil bli gjort for den blinde damen, som etter å ha fått et halvert beløp for 2013, ikke har mer penger igjen på kortet sitt? Det er et halvt år igjen til nytt kort tildeles! Og hun er blind! Skal hun tilbringe resten av året i isolasjon? Og hva med livskvaliteten til damen på 85 år med rullator, som har mottatt 3 avslag? Hun greier ikke å gå til bussholdeplass og hun har ikke mot og krefter til å gå ut i avisa med bilde. "Ellen" fra Gaupen som sto fram i HA med sitt avslag før jul, fikk hjelp. Hva vil nemnda og fylkesrådet gjøre for alle de andre?

Samhandlingsreformen legger stor vekt på forebygging. De som mottar avslag eller får halverte beløp ber bare om hjelp til å være selvhjulpne! Om hjelp til å bryte isolasjon og ensomhet og om å kunne klare seg selv lengst mulig uten å ligge familie eller kommunen til byrde! Kommunene vil heretter, grunnet innskrenking av tildeling av TT - kort, få langt større utgifter til hjemmehjelper, støttekontakter og personlige assistenter. Hva vil TT- nemnda, fylkesrådet og fylkestinget gjøre med de oppståtte problemene?


Borgny Nygaard
Hedmark Pensjonistparti

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: