Pensjonistpartiene i Hedmark og Oppland ble lagt ned 14. februar. Samme dag ble Pensjonistpartiet Innlandet etablert. Nettsiden for fylkespartiet PP Hedmark vil derfor ikke bli oppdatert lenger og den vil på sikt bli fjernet.

Lokallagene bruker fremdeles sine sider under Hedmark så der finner du mye nyttig informasjon fra kommunene i Hedmark  til valget 2019 !

På siste Fylkestyremøte kunne Politisk nestleder Rune Sørlie presentere partiets fire hovepunkter som skal inn i valgkampen 2019.
I tillegg skal det lages faktablad for hvert punkt.

Regionreformen ble vedtatt av et knapt flertall i Stortinget, over hodet på fylkestingspolitikerne både i Hedmark og Oppland.
Innvendingen mot reformen er over nesten hele landet mange og konkrete. Hele reformen beskrives som et dårlig håndverk. De som har protestert sterkest og mest hørbart er Finnmark. Nå protesterer også fylkespolitikerne i Akershus. Utredningen fortsetter, men entusiasmen er ikke stor.
Pensjonistpartiet i Hedmark har hele tiden vært uenig i den nye region Innlandet. Store avstander og hvilke oppgaver den nye regionen skal ha er ikke bestemt.

Når fylkestingene i Hedmark og Oppland utrolig nok har besluttet å redusere dagens politiske representasjon i det nye fylkesting med ca 20%, vil politisk kontrollspenn bli mye større enn i dag. Politisk påvirkning kan bli kraftig redusert også sett opp mot at den administrative bemanning i den nye region blir den samme som i dag. «Gevinsten» med sammenslåingen er kun reduksjon i antall politikere som igjen betyr redusert politisk tyngde og mangfold.

Senterpartiet er det partiet som har hatt størst utholdenhet i å protestere mot den tvangsammenslåing som også Hedmark og Oppland er utsatt for. Fylkesleder Åsa Gjestvang har uttalt at hun og partiet ønsker en folkeavstemming om reformen, også i Hedmark. Selv om Per Gunnar Sveen som er leder for fylkesrådet for Hedmark mener at prosessen er kommet for langt og ikke lar seg stoppe, håper og forventer jeg at Åsa Gjestvang følger opp i fylkestinget med krav om folkeavstemming. Pensjonistpartiet vil støtte et slikt krav.

Høyres aller siste valgløfte til Hamars syke og eldre er å kutte 10 millioner i pleie- og omsorgsbudsjettet. Også Høyres seniorer har sagt at de støtter kuttforslaget. Partiet har heller ikke gitt løfter om videre sykehjemsbygging, noe som er tvingende nødvendig i Hamar før eldrebølgen når oss for fullt. Allerede i dag benyttes alt for mange korttidsplasser til ventetid for langtidspasienter. Dette kan ikke fortsette! Det er for øvrig flere andre partier som heller ikke har lovet sykehjemsbygging.
Hamars velgere i alle aldre! Situasjonen er virkelig alvorlig. Det er ikke så veldig lenge siden Høyres representanter i kommunestyret, godt støttet av BBL, også ville ta 4 millioner fra pleie- og omsorg for å gi til andre formål. Da var disse partiene i mindretall. Hva skjer hvis de får flertall? Tendensen er skremmende! Hvilken framtid venter de syke og eldre i Hamar hvis disse skal styre kommunen? Jeg er bekymret! Og den bekymringen legger jeg over på dere, kjære velgere!
Vi har mange syke barn og unge i Hamar, og innbyggere i alle aldre kan dessverre bli rammet av tung sykdom. Disse kan gå en uforutsigbar framtid i møte etter valget.
Pensjonistpartiet vil alltid være på plass for å verne de som har store utfordringer. Men vi trenger flere representanter i kommunestyret! Det greier vi ikke selv. Det kan bare du som velger avgjøre når du putter stemmeseddelen din i valgurnen!
Bli med og ta ansvar for framtida til Hamars syke og eldre! Stem Pensjonistpartiet!

Stange pensjonistparti vil i neste periode prioritere helse og omsorg. Flere nye medlemmer er nå med i styret , og det er lenge siden partiet har hatt så mange møter og nyttige samtaler på så kort tid. Snuoperasjonen har blant annet ført til ar partiet i neste periode vil være mer målrettet og aktiv enn tidligere noensinne.
Det er tre ting vi har merket oss som viktige for folkehelsen: Det er kostholdet, arbeidsmiljøet for yrkesaktive og misbruk av nytelsesmidler. Her nevner vi litt om kostholdet:
Vi vet at et uheldig kosthold kan frembringe en hel rekke sykdommer, slik som struma, skjørbuk, benskjørhet og andre sykdommer i muskler og ledd. Kanskje er også et uheldig kosthold hovedårsak til hjerte og karsykdommer og kreft. Et uheldig kosthold kan f. eks. inneholde for mye fett, salt, sukker, eller tungmetaller, og for lite vitaminer og meneraler. Unge og eldre må også ha nok vann som både er et næringsstoff og et transportmiddel for andre næringstoffer. Pensjonistpartiet vil derfor målbevisst gå inn for å verne om våre drikkevannskilder.
Det kan stilles spørsmål ved om den maten som produseres og serveres i Stange er god nok. Er kvaliteten på råvarene tilfredsstillende? Hvorledes går det med vannløselige vitaminer nå maten varmes opp flere ganger? osv.. Er det klokt av politikere å tro at maten er bra så lenge det ikke kommer klager? Burde vi ikke snarest ha en brukerundersøkelse også her i Stange? Dette bør diskuteres nå i valgkampen. Det skulle bare mangle at vi ikke engasjerer oss.
Vi tror de fleste stangesokninger setter pris på god helse og forstår at "maten er halve helsen". Ved å ete næringsriktig mat lever vi også lenger. Det er noe som flere liker å høre. Stange Pensjonistparti vil at partiene skal interessere seg for dette og tar kosthold og helse opp i valgkampen.

Hedmark fylkesting gjennomførte nylig sitt møte i Finland. Den kanskje viktigste sak som ble behandlet var forslag til ny TT – forskrift. Forslaget baserte seg på 13 høringsuttalelser og fylkesrådets vurdering. Flere av de som hadde uttalt seg påpekte viktigheten av at største bruker, de eldre også burde bli representert i nemnda som en av fire medlemmer. TT- nemnda forvalter ordningen, brukerne er representert med to representanter som begge utpekes av Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF).

Alkohol og andre rusmidler er en av hovedårsakene til helse- og sosialproblemer i dagens samfunn. Dette rammer spesielt barn, ungdom og familier. Pensjonistpartiet går derfor i mot enhver liberalisering på dette området.

  • Pensjonistpartiet vil opprettholde dagens avgifter på alkohol og tobakk.
  • Pensjonistpartiet ønsker ikke å endre eller liberalisere salgs- og skjenkebestemmelsene.
  • Pensjonistpartiet vil at dagens Vinmonopol skal stå for salg av vin og brennevin slik det praktiseres i dag.

Uttalelsene er hentet direkte fra Pensjonistpartiets Prinsipp-og handlingsprogram!

Er du enig – stem Pensjonistpartiet!

Av ulike årsaker velger mange å leve som single/enslige. Pensjonistpartiet viser til at disse er alene om å betale faste avgifter og daglige utgifter, t. eks husleie, elektrisitet, kommunale avgifter, kringkastingslisens, "toromstillegg" på feriereiser m.m.

Pensjonistpatiets representanter stiller interpellasjoner til Ordførere og Fylkesordførere, her er noen av de som tidligere stilt i Hedmark Fylkesting. Klikk på overskriftene for å lese mere om dem.

Sammensetning av TT- nemnda og vurdering av søknadsskjema for transporttjeneste for funksjonshemmede

Laks i Glomma – et nasjonalt næringspolitisk prosjekt 

Utvikling av skogbruket i Hedmark

Pensjonistpartiet vil takke for at Hamar Arbeiderblad tar opp saker som gjelder medmennesker som må streve litt ekstra i livet. Svært ofte blir det til hjelp for dem som våger å stå fram med sine hverdagsproblemer, og problemene blir som regel løst.

Vi er opptatt av enkeltmenneskers ve og vel, og vi mener at fylkesrådet bør kunne love å få til en endring for de som har fått halvert beløpene sine eller har mottatt gjentatte avslag på søknad om TT - kort.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: