SKI  PENSJONISTPARTI

 

Partiet for helse, velferd og omsorg

Visjon: Trygghet og velferd for alle - unge og gamle

 

I valgperioden 2015 – 2019 vil Ski Pensjonistparti ha

fokus på 8 hovedområder:

1. Omsorg for eldre og uføre

2. Barnehager og skoler

3. Sykehustilbudet i Follo

4. Utbyggingen av Ski kommune

5. Miljø og kultur

6. Samferdsel

7. Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg

8. Kommunereformen

Omsorg for eldre og uføre:

Vi vil arbeide for:

 • Flere sykehjemsplasser (nytt sykehjem) for å møte behovet i framtida.
 • Flere sykehjemsleger og godt kvalifisert helsepersonell.  Det gjelder alle sykehjemmene, og spesielt Langhus Bo & Servicesenter som har mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter fra Ahus.
 • Pasienter som skrives ut av sykehus, skal sikres oppfølging og omsorg i kommunen.
 • Styrke hjemmetjenesten og hjemmesykepleien slik at eldre og uføre får den hjelp de har krav på og at de kan bo hjemme så lenge de ønsker det.
 • Tilrettelegge for eldre og uføre slik at det blir lett adkomst til offentlige transportmidler,
 • bygninger, butikker, servicesentre m.m.
 • Midler til fullverdig drift og utvidelse av Ski servicesenter i Kirkeveien 3.
 • Frisørtilbudet i Kirkeveien 3 bør beholdes.
 • Reserverte parkeringsplasser for eldre og uføre i Ski sentrum.
 • Tiltak som styrker sosial kontakt og aktivisering av demente og folk med psykiske lidelser.
 • Psykisk helsevern, spesielt for ungdom, må styrkes.
 • Tannhelsetjenesten for eldre skal styrkes og spesielt for de som er pasienter på sykehjem.

Barnehager og skoler:

En god oppvekst er et viktig grunnlag for å få det bra også når du blir eldre. Derfor vil vi arbeide for:

*   At kommunen skal ha nok skoler og barnehager i forhold til forventet befokningsvekst.

 • At kommunen skal utvikle trygge og gode oppvekst- og læringsmiljøer i barnehager og skoler.
 • At kommunen skal ha dyktige skole- og barnehagelærere som kan gi barn og ungdom kunnskaper, ferdigheter og sosial utvikling.
 • At kommunen legger til rette for etterutdanning og kompetanseutvikling av personalet i skoler og barnehager.
 • At skoler og barnehager har gode utearealer for lek og aktiviteter, at de får tilstrekkelig med læremidler og utstyr og at bygninger og uteområder blir vedlikeholdt.
 • At barnehager og skoler har sin faste vaktmester.

Sykehustilbudet i Follo:

Vi vil arbeide for:

 • Et best mulig nærtilbud ved Ski sykehus og spesialist-tilbud av høy kvalitet ved Ahus.
 • Ski sykehus bør utnyttes maksimalt og være bemannet med godt kvalifisert personale slik at Follo-befolkningen slipper å dra unødvendig til Ahus.
 • Et tilstrekkelig transport-tilbud mellom kommunene i Follo og Ahus.

    *    Lokalmedisinsk senter som tilbygg til Ski sykehus bør være ferdig i løpet av 2016. Det må lages snuplass/rundkjøring for buss på toppen av Vardåsveien.

Utbyggingen av Ski kommune:

Vi vil arbeide for:

 • Videre utvikling av Ski som regionsenter.
 • Tilrettelegging for etablering av små og mellomstore bedrifter.
 • En kontrollert og gjennomtenkt utbygging av ledige arealer.
 • Før en tar i bruk nye boligområder, må skoler, barnehager og infrastruktur være på plass.
 • Dyrket jord som er holdt i hevd, skal så langt det er mulig, vernes.
 • Markagrensa skal håndheves strengt.
 • Ski kommune bør ha et nært samarbeid med nabokommunene om lokalisering og utvikling av større næringsområder/byggeprosjekter.
 • Ski bør ha gjennomtenkte og grundig utarbeidede kommuneplaner og kommunedelplaner hvor innbyggerne har fått deltatt i demokratiske prosesser. Ski PP vil være aktive deltakere i utviklingen og gjennomføringen av planene for Langhus, Ski sentrum, Ski øst og Ski vest.
 • Mindre steder, Skotbu, Kråkstad, Langhus og Siggerud, bør også få sin del av utviklingen.
 • I utviklingen av Ski sentrum må det legges vekt på å prioritere kollektivtrafikk og myke trafikanter. Bilkjøring og bilparkering bør begrenses i sentrumsområdet. Det bør etableres parkeringsanlegg i ytterkanten av sentrumsområdet med trygge gang- og sykkelveier som leder inn mot sentrum. Det må legges vekt på lage gode torg, grøntanlegg og møteplasser både for barn og voksne, trygge forbindelser på tvers av jernbanen og varierte bolig og næringstilbud.

*    Sterke verneinteresser må ikke hindre nødvendig og fornuftig utbygging.

Miljø og kultur:

Vi vil arbeide for:

 • Tiltak som kan redusere den globale oppvarmingen. Redusere CO2-utslippene fra biltrafikk og bruk av fossilt brensel.

*    At Ski kommune legger til rette for kollektivtrafikk (miljøvennlige busser og drosjer)Tiltak som kan skape større bevissthet hos innbyggerne i Ski når det gjelder søppel og forurensing. 

 • Bevaring av friluftsområder, naturlandskapet, kulturminner og Ski kommunes skoger.
 • Tiltak som kan redusere unødvendig støy.
 • Utvikling av trygge og gode nærmiljø lagt til rette for kultur, idrett, fritidsaktiviteter, lek, rekreasjon og sosialt fellesskap. 
 • Midler til forebyggende tiltak blant unge (ungdomsklubber, møtesteder, foreninger, aktivitets-
 • og idrettsarenaer).
 • Konsert- og øvingslokaler for musikk, drama, dans og estetiske aktiviteter. ( Kulturhus)

Samferdsel:

Vi vil arbeide for:

 • At Follobanen er ferdig til bruk i 2021.
 • At utbyggingen av Ski stasjon er ferdig senest i 2020 med god tilgjengelighet for alle brukere og nok parkeringsplasser i høvelig gangavstand fra stasjonen eller i parkeringshus over og under bakkenivå i nærområdet til stasjonen.
 • At det blir hyppige bussavganger til og fra skoler og befolkningsområder.
 • Det må legges til rette for en ny bruovergang lenger sør på Ski stasjon. 
 • At E-18 blir bygd som 4-felts vei fra grensa mellom Østfold og Akershus og fram til Vinterbro. Den bør legges i trasè som skåner dyrka mark, eventuelt i tunnel der det ligger til rette for det. På tverrveier mellom Ski og Ås skal det ikke være bompengeavgift
 • At det bygges omkjøringsveier utenfor Ski by for å begrense trafikken i sentrum.
 • At skoleveiene blir trygge, og at grøftekanter blir ryddet og stelt.
 • At veier og fortau blir bedre brøytet og strødd om vinteren.
 • At det etableres flere ladestasjoner for el-biler.

Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg:

Ski kommune er kommet på etterskudd med vedlikeholdet. Dette er dårlig økonomi.

Derfor vil vi arbeide for:

 • Vedtatt vedlikeholdsplan må følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler.
 • Vaktmestertjenesten må omorganiseres og styrkes.
 • Det må føres bedre tilsyn med offentlige bygg og anlegg. Vedlikehold og nødvendige reparasjoner må tas fortløpende.

Kommunereformen:

Vi vil arbeide for:

 • At det etableres et samarbeid med andre kommuner i Follo og eventuelt kommuner i Østfold om sammenslåing til større enheter der det er naturlig og ønsket av befolkningen. Ski PP er generelt for større enheter.

Gi din stemme til Pensjonistpartiet ved kommunevalget så bidrar du til at vi får større politisk innflytelse i perioden 2015-2019!

Vårt mål er å få flere representanter i kommunestyret fra 2015.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no