PP-Akershus

PROTOKOLL                                                                                fra fylkesstyremøte den 15.06.18

                                                                                                                                                           

Møtenummer

04-18/19

 

Møtedato

15.06.18

Møteleder

Leder

 

Innkalling

Sekretær

Møtested

AFK

 

Protokoll

Sekretær

Møtetid

10:00-14:15

 

Neste møte

15.08.18  (LG)

Kode

Navn

Kommune

E-post

Innk

Møtt

Leder

Ole Kristian Fiksdal

Nittedal

ja

ja

Pol. NL

B. Christian Jenssen

Bærum

ja

ja

Org. NL

Leif Wikstad

Nannestad

 

ja

ja

Sekr.

Ola Øygard

Ski

ja

ja

Kasserer

Alf Chr. Aadahl

Ski

ja

ja

Komm.ansv.

Frank Jøsendal

Asker

ja

ja

Styremedlem

Petter Engebretsen

Eidsvoll

ja

ja

Styremedlem

Egidija Nilsen

Skedsmo

ja

ja

Styremedlem

Erik Kotte-Eriksen

Bærum

ja

ja

1 vara

Knut Erik Christophersen

Asker

Ja

ja

2 vara

Romar Bech

Ullensaker

Ja

ja

3 vara

Tore Wensberg

Ullensaker

Ja

forf.

4 vara

Erik Leif Henni

Skedsmo

ja

ja

       

 

 

Lokalpartiledere som ikke sitter i styret

Lokallagsleder

Kjell Sandanger

Asker

ja

forf.

Lokallagsleder

Hugo Aurdal

Eidsvoll

ja

ja

Lokallagsleder

Tom Lennart Pedersen

Frogn

ja

forf.

Lokallagsleder

Britt-Hege Monsen Vestlie

Nannestad

ja

forf.

Lokallagsleder

Odd Øfstaas

Nittedal

 

ja

ja

Kommunepartileder

Egil Sørensen

Rælingen

ja

ja

Lokallagsleder

Anne-Lise Hogstad

Skedsmo

 

ja

ja

       

 

 

Andre adressater

HS

I henhold til vedtektene §9

Info

 

 

FORMALIA

 

Sak 43-18/19:          Godkjenning av innkalling og dagsorden (Sekr)

Vedtak:                   Godkjent.

 

Sak 44-18/19:          Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.18 (Sekr)

Vedtak:                   Godkjent.

 


POLITISK DEBATT                                                                                    S. 2

 

Sak 45-18/19:          Politisk debatt (Leder)

Tema:                                   Målgrupper. Medlemspleie.

                                Utdelt skriftlig i møtet: 1. Etiske retningslinjer.

 1. 2. Medlemspleie og verving.

Vedtak:                  1. Innledning og debatt tas til orientering.

 1. 2. Hovedpunkter fra debatten sendes ut med protokollen.

 

BEHANDLINGSSAKER:

 

Sak 46-18/19:          Oppfølging av Landsmøtet (OKF)

Sakspapirer:           Protokoll fra LM (Sendt ut pr. mail 23.05.18)

                                    Vedtak fra LG 25.05.18, Brev til HS, oppfølging av vedtak på

                                LG

Vedtak:                   1. Landsmøteprotokollen tas til etterretning.

 1. 2. Notat til HS fra leder i PP-Akershus bifalles.

 

Sak 47-18/19:          Medlemslister (OKF/FrJ/LW)

Sakspapirer             Årsmøtevedtak, Rapporter

                                    Mail m/Notat til HS

Utrykte vedlegg:    Nye EU-regler, Ansvarsforhold

Vedtak:                   1. Notat til HS fra leder i PP-Akershus bifalles.

 1. 2. Medlemslistene skal ikke ha med fødselsdato/ -år.

 

Sak 48-18/19:          Valget 2019 (OKF/BCJ)

Sakspapirer:           Notat fra leder

                                    Ny fylkesavis VmA (deles ut på møtet)

                                    Programarbeid

                                    Forslag til Arbeidsplan

Vedtak:                  1. Ekstraordinært årsmøte i PP-Akershus i desember avlyses.

 1. 2. Ordinært årsmøte avholdes i februar 2019.
 2. 3. Styret i PP-Akershus prioriterer arbeid med egne lokalpartier

                                   fram mot årsmøtet 2019.

 1. 4. Styret utarbeider spissede programpunkter som tas med i

                                    kommunepartienes programmer.

 1. S. 3
 2.  5. Styret har ansvar for 3 nr. av VmA til bruk i vervings- og

                                    valgkamparbeid.

 1. 6. Redaksjonell linje for Vma bifalles.

                                7- Revidert arbeidsplan godkjennes.

                                (Punktene 1. t.o.m. 7. Enstemmig vedtatt.)

 

Sak 49-18/19:          Viken (LW)

Innledning:              Status d.d./utfordringer/videre arbeid

Sakspapirer:           Side fra VmA

Vedtak:                   1. Innledning ved org. nestleder Leif Wikstad tatt til orientering.

 1. 2. Hvis PP-Viken skal bli en realitet, må det etableres et bedre

                                    samarbeid mellom HS, Østfold og Akershus.

Sak 50-18/19:          Bloggen www.pp-akershus.info (OKF)

Sakspapirer:           Notat fra leder

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                   1. Bloggen til PP-Akershus beholdes.

 1. 2. Hjemmesiden til PP må ajourføres, fornyes og holdes

                                    vedlike.

 1. 3. Ole K. Fiksdal bes om å være redaktør for bloggen til

                                   PP- Akershus til årsmøtet 2019.

 1. 4. Styret og kommunepartiene må bli mer aktive med å skaffe

                                    stoff til bloggen.

 

Sak 51 a-18/19:       Sentral mediegruppe

Sakspapirer:           Notat fra leder

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                  Sekretæren melder fra til HS at PP-Akershus ikke har

                               kandidater til PPs Mediegruppe.

 

Sak 51 b-18/19      Søknad fra PP-Asker om støtte ifb. kommunesammenslåing

                               Asker – Hurum - Røyken

Vedtak:                  Det bevilges kr 5000.- til PP-Asker.

 

 1. S. 4

DRØFTINGSSAKER

 

Sak 52-18/19:          Arbeidsplan høsten 2018

Sakspapirer:           Ledernotat

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                   1. Leders forslag til arbeidsplan høsten 2018 bifalles.

 1. 2. Kommunepartiene melder tilbake innen 19.06.18 om

                                     de foreslåtte datoer for møter og valgoppstart passer.

 1. 3. Sekretæren bestiller møterom i AFK til LG-møte 15.08

                                     og styremøter 23.11 og 14.12. Møtetid: 10.00-15.00.

 1. 4. B. Christian Jenssen har ansvar for PP-Akershus’

                                     politiske program. Ferdig til 20.08.18.                                                                                                                                                                              

                           

Sak 53-18/19:          Postliste (OKF)

Sakspapirer:           Liste for mai-juni  

Utrykte vedlegg:    Ingen

Vedtak:                   Tas til orientering.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Sak 54-18/19:          Kommunikasjon (OKF/FrJ)

Sakspapirer:           Ledernotat om bruk av sosiale media

Vedtak:                   1. Ledernotatet bifalles.

 1. 2. Leder sender brev til HS om saken.

                                    

                                                                                                                                     

Sak 55-18/19:          HS-møte 12-14.06

Sakspapirer:           Innkalling til HS 12.06.18 i Stavanger

Vedtak:                  Ledergruppa følger opp protokollen fra HS-møtet.

 1. S. 5

Sak 56-18/19:          Diverse orienteringer

                                    Røyken/Hurum/Asker (FrJ)

                                    Nordre Follo (Ola)

                                    Ferieavvikling (OKF – sakspapir til møtet)

                                    Brev til Nav og departement (OKF)

Vedtak:                  1. Tas til orientering.

 1. 2. PP-Akershus avventer svar fra NAV/Departementet

                                   vedr. ulønnet arbeid av tillitsvalgte på dagpenger.

Sak 56-18/19:          Eventuelt

                                    Meldes innen 08.06.18

                                Ingen saker meldt.

 

Vedlegg:              Hovedpunkter fra politisk debatt – sak 45-18/19.

 

 

 

Ski den 15.06.18

 

 

Ola Øygard                                                           Ole Kristian Fiksdal
 sekretær                                                                          leder

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: