Leve- og livsvilkår:

- utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere.

- sikre lik lønnsutvikling for pensjonister og uføre og lønnsmottakere

- bedre levekår for eldre, uføre, enslige, samt sikre en verdig

livssituasjon

- universell utforming – tilgjengelighet for personell nedsatt

funksjonsevne

- trygghet mot vold og kriminalitet, ofrene må gis bedre oppfølging

- fattigdomsgrensen skal være lik i Europa

- innbyggere uten arbeidsinntekt skal sikres et forsvarlig inntektsnivå

- enslige forsørgere må sikres en inntekt utover dagens

Folkestyre:

- arbeide for å etablere et Pensjonistdepartement

- etablere et ombud for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

- arbeide for å redusere forvaltningsnivåene, mer makt til kommunene

- nye kommunale oppgaver skal finansieres over statsbudsjettet

Økonomi og forvaltning

- minstepensjonen økes til 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden

- fritak for egenandeler helse og sosiale tjenester om inntekten er

under 3G

- samordningen for ektefeller og samboere fjernes

- etterlattepensjon utbetales i sin helhet til den etterlatte

- særfradrag på grunn av alder, må beholdes og oppjusteres

- pensjonsinnskudd til folketrygden skal opphøre ved oppnådd

pensjonsalder

- beholde ordningen med honnørrabatt og TT-kort

- gravferdsstøtten for alle opp til kr. 40.000,-

- alle skal ha samme minstefradrag, uansett om man har lønn eller

pensjon

- effektivisere forvaltningen, redusere byråkrati og bruk av konsulenter

- vurdere konkurranseutsetting av enkelte oppgaver under gitte

situasjoner

- skatte/avgiftspolitikken endres til å ta mer av de som har mye og

motsatt

- eiendomsskatten og arveavgift skal fjernes

- NRK-avgiften avskaffes over 4 år

- arbeide for å bekjempe fattigdom

- innføre offentlig identifikasjonsplikt

- alt bistandsarbeid samordnes i ett departement

Helse- og sosialpolitikk:

- grupper med spesielle utfordringer skal sikres bedre vilkår

- legedekningen på sykehus og sykehjem må økes

- utbyggingen av sykehjemsplasser skal ikke sees opp mot

omsorgsboliger

- det må etableres betydelig flere sykehjemsplasser for å dekke

behovet

- rett til sykehjemsplass i nærmiljøet og styrke kvaliteten på pleie og

omsorg

- iverksette tiltak som styrker sosial kontakt og aktivisering av

demente

- ordningen med omsorgslønn må forbedres

- øke grunn- og hjelpestønaden for bl.a. å dekke kostnader for

ledsager

- gratis trygghetsalarm til alle som har et definert behov eller føler

utrygghet

- TT-kort til personer med spesielle behov, skal kunne brukes i hele

landet

- definere standarden på den helsehjelpen som er lovpålagt

- pasienter som skrives ut av sykehus, skal sikres oppfølging i

kommunen

- psykisk helsevern skal styrkes betydelig

- ventetiden for behandling ved sykehus skal reduseres betydelig

- tannhelsetjenesten skal inkluderes i det ordinære helsevesenet

- antall arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne må

økes

- personer som skades i FN/-NATO tjeneste skal sikres bedre

oppfølging

- lokale sykehus skal ikke nedlegges for deretter å sentraliseres

- utdannet helsepersonale skal behandle pasienter – ikke

administrasjon

- det må bygges flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger

Oppvekstpolitikk:

- sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge

- støtte frivillige organisasjoner som arbeider for barns velferd og fritid

- motvirke mobbing, sikre læring i trygge og ordnede omgivelser

- elever med spesielle behov må gis tilrettelagt undervisning

- politiet skal delta i undervisningen som forebygging mot kriminalitet

- full barnehagedekning, lave egenandeler og økt søskenmoderasjon

Næringspolitikk:

- vektlegge næringsutvikling og sikre konkurransemessige vilkår

- forenkle lov- og avtaleverk slik at nyetablering blir enklere

- sikre at næringslivet tar inn personer med nedsatt funksjonsevne

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no