Utskrift
Treff: 6821

I Asker kommune er ca. 100 på venteliste for sykehjemsplass. Et sykehjem er først og fremst et helsetilbud til pleietrengende pasienter og botilbudet er sekundært. Det skal være en prioritert oppgave i vår kommune at alle som har behov skal få sykehjemsplass. De som ønsker enerom skal få det. Pasienter som er innlagt på sykehjem, er der først og fremst for at de trenger så mye helsetjeneste at opphold på sykehjem er den beste løsning, med heldøgns pleie og omsorg. Skal et sykehjem drives forsvarlig må en føre en god personalpolitikk. Personellet må være faglig utdannet

I praksis viser det seg at mange pasienter ønsker en gradvis overgang til en sykehjemsplass. Det er til stor nytte et korttidsopphold, noen ganger i uken, eller flere uker i trekk og etter en periode langtidsoppholdet Et stort stort pluss for et sykehjem er om frivillige har funnet seg oppgave i tillegg til det faste personellet.

Omsorgsboliger

Skal være beboernes egen hjem med mulighet for tilsyn av lege og hjemmetjeneste

 

Eldre som er for friske for et sykehjem men som ønsker noe tilsyn er omsorgsbolig et godt tilbud. Nåværende praksis er at omsorgsboligene ikke er fast bemannet Men beboerne vil få tildelt hjemmetjeneste etter behov. Pensjonistpartiet vil arbeidet for at omsorgsbolig for eldre gir beboerne den trygghet det er å vite at det alltid er personer til stede som kan gi rask hjelp ved behov ved blant annet