Budstikka 7.nov side 6 har T. Armann en interessant artikkel med arkitekt Tor Arne Midtbø, hovedarkitekt for planen, som tilkjennegir sine tanker rundt den.Hans tanker om en kommune med små sentra der kommunen samler sine funksjoner og gir livskvalitet og ivaretar folkehelse og samfunnssikkerhet høres meget lovende ut, bortsett fra to faktorer, samferdselskapasitet og tilbud, spesielt for eldre og funksjonshemmede og et boligprogram som beskrives som moderat.

Tidspunktet for ferdigstilling av sykehjemsplasser på Nesbru er nå l 2016 i.h.t til Budstikkas reportasje fra 25. oktober d.å. Kan vi nå stole på denne tidsplan ? Opprinnelig plan var 2015 så har det vært nevnt forskjellige årstall som 2016,2017 og 2018. Vi trenger sårt disse sykehjemsplasser så raskt som mulig, det er fremdeles opptil 30 personer som står i kø for å få en sykehjemsplass.

De siste par ukene har ny Røykenvei stadig vært tema i denne avis, med forskjellige karakteristikker som albansk hovedvei og livsfarlig vei som trenger utvidelse.Kostnadene ved ulykker de siste 10 år har vært formidable, 779 millioner kroner. Bare det tallet skulle være nok til å forstå at firefelts veier er gode investeringer.

Det er som Budstikka skriver de gamle blir eldre og de eldre blir flere.

Vi står foran en stor utfordring innen eldreomsorgen, den aldrende befolknings økende behov for helse og omsorgstjeneste. Stadig flere vil komme til å leve lengre med sammensatte sykdomsmønster. Vi trenger derfor nytenkning i eldreomsorgen, og det er ikke realistisk at antallet sykepleiere kommer til å dobles, selv om antallet eldre gjør det. I Norge er det i dag ca. 70 000 mennesker med demens. Forekomsten av demens hos eldre øker med alderen. Dette gir press på dagens velferdsordninger og sette større fokus på forbedrings- og utviklingstiltak i eldreomsorgen. Allerede i dag er det knapphet på kvalifisert personell i pleie- og omsorgssektoren og dette kommer til å bli i økende grad en av fremtidens viktigste omsorgsutfordringer.

Mange pensjonister reagerer nå sterkt på årets trygdeoppgjør og mange har også fått mer i skatt. Nå får en se hva den nye pensjonsreformen i praksis betyr.

Nytt grunnbeløp pr 1. mai blir på kr 82.122,som er en økning på kr 2906,eller 3.67%. Med underregulering med basistallet 0,75 % gir dette i realiteten en underregulering på 0,78 %., Det vil si en alderspensjon som øker med 2.89 %. Dette ligger langt under lønnsveksten for de yrkesaktive som blir over 4 %

Pensjonistpartiets tur til Fredriksten .

 

Den 23. mai presis kl0900 fra plattform 8 Asker stasjon startet Ola Tollefsen sin buss med 

24 glade pensjonister som passasjerer.  Det var en strålende sommerdag, en god start på en dag som viste seg og bli en meget vellykket tur.

bilder 1Den 23. mai presis kl0900 fra plattform 8 Asker stasjon startet Ola Tollefsen sin buss med

24 glade pensjonister som passasjerer. Det var en strålende sommerdag, en god start på en dag som viste seg og bli en meget vellykket tur.

Samhandlingsreformen.

Intensjonen med Samhandlingsreformen.

Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

Få ned helsekøene, økonomisk sparing ved å effektivisere helsetjenesten. Store pengebeløp skal overføres fra sykehusene til kommunene i tiltro til at kommunen kan gis et stort ansvar for folks livsstil og helse.

 Nytt lovverk behandlet i Stortinget juni 2011 (Iverksatt fra 01.01.2012)

- Lov om folkehelsearbeid

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Den nye helse- og omsorgsloven fører til endringer i andre lover, for eksempel:

- Pasientrettighetsloven

- Helsepersonelloven

- Spesialisthelseloven

- Helsetilsynsloven

- Samhandlingsreformen kommer inn under denne loven

Samhandlingsreformen skal gi økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Regjeringen vil videreutvikle en helse-og omsorgstjeneste ved denne reform.  En større del av helsetjenesten skal leveres i kommunen. Det skal lønne seg å bygge opp tjenester der folk bor og behandler sykdom så tidlig som mulig. Dvs. å dempe vekst i bruk av sykehustjeneste. Det blir flere eldre, færre yrkesaktive Kommunen vil få flere oppgaver, og de vil få midler til å utføre dem.

Statistikk for våre websider

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no