Utskrift
Kategori: PPA-nyheter
Treff: 3186

Akershus fylkesparti

PROTOKOLL                                                                             

fylkesstyremøte 07.03.18

 

Møtenummer 02-18/19   Møtedato 07.03.18
Møteleder Leder   Innkalling Leder
Møtested AFK , rom 212   Protokoll Sekretær
Møtetid 10:00-13:00   Neste møte 27.04.18 AFK kl.10:00,rom 212

                                                                                                                     

Kode

Navn Kommune E-post Innk Møtt
Leder Ole Kristian Fiksdal Nittedal ja ja
Pol. NL B. Christian Jenssen Bærum ja ja
Org. NL Leif Wikstad Nannestad orgnest@akershuspensjonistparti.no ja forfall
Sekr. Ola Øygard Ski ja ja
Kasserer Alf Chr. Aadahl Ski ja ja
Komm.ansv. Frank Jøsendal Asker ja ja
Styremedlem Petter Engebretsen Eidsvoll ja forfall
Styremedlem Egidija Nilsen Skedsmo ja ja
Styremedlem Erik Kotte-Eriksen Bærum ja ja
1 vara Knut Erik Christophersen Asker Ja ja
2 vara Romar Bech Ullensaker Ja ja
3 vara Tore Wensberg Ullensaker Ja ja
4 vara Erik Leif Henni Skedsmo ja ja
           
Lokalpartiledere som ikke sitter i styret
Lokallagsleder Kjell Sandanger Asker Info  
Lokallagsleder Hugo Aurdal Eidsvoll Info  
Lokallagsleder Tom Lennart Pedersen Frogn Info  
Lokallagsleder Britt-Hege Monsen Vestlie Nannestad Info  
Lokallagsleder Odd Øfstaas Nittedal Info  
Lokallagsleder Anne-Lise Hogstad Skedsmo Info  
           
Andre adressater
HS     Info  

 

Saker til behandling

Sak 28-18/19:          Godkjenning av innkalling og dagsorden (Sekr.)

Vedtak:                   Godkjent.

Sak 29-18/19:         Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.17 (Sekr.)

Vedtak:                   Godkjent.

Sak 30-18/19:         Konstituering                                                                        

Sakspapirer:           1. Leders forslag til arbeidsfordeling.

                               2. Leders forslag til tidsplan 2018.

                               3. Forslag til nytt nr. av Vindu mot Akershus (VmA).

Vedtak:                  1. Leders forslag til arbeidsfordeling godkjennes.

                               2. Leders forslag til tidsplan 2018 godkjennes.

                                   Aktuelle saker i temaukene:

                                   PPAs politiske program og pensjon (Rettferdig pensjon).

                               3. Forslag til nytt nr. av Vindu mot Akershus (VmA) godkjennes.

Sak 31-18/19:         Oppfølging av årsmøteprotokollen

Sakspapirer:            Protokoll utsendt 01.03.18 av sekretær.

 

             . . .

 

 


Vedtak:                   1. Vedr. sak 15.1 i årsmøteprotokollen - Sammensetning av HS.

                                   Protokollen tas til etterretning med følgende presisering:

                                   Det ble fremmet benkeforslag om at PP-Akershus skal fremme

                                   mistillitsforslag i PPs landsmøte 2018 mot sittende leder i PP.

                                   Begrunnelsen som ble gitt, sammenfattes og behandles i

                                   styrets møte den 07.03.18.

                                   Votering: Enstemmig vedtatt.

                               2. Begrunnelse for årsmøtets vedtak om at PP-Akershus  

                                   fremmer mistillitsforslag i PPs landsmøte 2018 mot

                                   Hovedstyrets leder:

                                  ”Hovedstyret, HS, leder det daglige arbeidet i Pensjonistpartiet”(§6a)

                                   Årsmøtet 2018 i PP-Akershus reiste kritikk mot sittende leder i PP

                                   for manglende engasjement og synlighet i organisasjonen i

                                   inneværende periode.

                                   HS er et kollegium som består ev fylkesstyrenes oppnevnte

                                   representanter og valgt av Landsmøtet. HS ledes av

                                   Pensjonistpartiets øverste leder. Gjennom hele 2017 har leder vist

                                   seg svært lite samarbeidsvillig og lite villig til å besvare oppklarende

                                   spørsmål fra særlig ett medlem av HS.

                                                                                                                                      

                                   Det har vært svært liten fremgang i noen av de problemene HS         

                                   skulle finne løsninger og spørsmålene var stilt utelukkende              

                                   i forsøk på å komme videre i sakene.

                                   Leders oppførsel mot en av PPAs representanter har til tider      

                                   vært så ubehagelig at vedkommende valgte å trekke seg fra HS.

                                   Årsmøtet i PPA 2018 krevde imidlertid at representanten går inn

                                   igjen for resten av den perioden han er valgt for.

                                   Leder av PP har av egen beslutning valgt å ikke la ham delta i

                                   kommende møter igjen, dette i strid med Landsmøtets valg.

                                   Årsmøtet mener at dette er grunnlag for å stille mistillitsforslag

                                   mot leder.

                                   Votering: Enstemmig vedtatt.

                               3. Vedr. sak 15.3 i årsmøteprotokollen – Viken fylke.

                                   PP-Akershus avventer vedtak i PPs HS og i PP-Østfold

                              4. Styret tar til orientering at det arbeides med å danne interimsstyrer/

                                  kommunepartier i Hurum-Røyken-Asker, i Nesodden, i Ås

                                  og i Lørenskog.

Sak 32-18/19         Kursplan

Sakspapirer              Leders forslag til kursplan
Utrykte vedlegg:       Leders forslag til arbeidsplan fram til 30.09.18
                                    (Legges fram på møtet)

Vedtak:                    Kursplanen godkjennes.

Sak 33-18/19:         Orienteringssaker

  1. Postliste – info om hvordan leder bruker postlister.
  2. Info om PPs navnekomite – forslag i LM 2018.
  3. HS-protokoller.
  4. Pålagte rapporteringer fra kommunepartiene til PPs HS
  5. Regnskapssystem.
  6. Taushetserklæringer.

Vedtak:                   1. Pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering.

                                2. Pkt. 5 tas opp i neste møte.

                                3. Fylkesstyrets og kommunepartiets medlemmer og varamedlemmer

                                    skal underskrive taushetserklæring.

                       

Sak 34-18/19:          Eventuelt                                                                              

                                 Ingen saker.
                                   

Oslo, 07.03.18

Ola Øygard (sekretær)                                     Ole Kristian Fiksdal (leder)