Utskrift
Treff: 2069

bompenger 2    Nasjonal Transportplan (NTP) legges det opp til at de ni største byene i Norge skal inngå en Byvekstavtale. Avtalen i Kristiansandregionen er en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange. Det er etablert et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og ATP.  Tidligere ble byvekstavtalen omtalt som bymiljøavtalen. Kristiansandsregionen har avtale om belønningsmidler fra staten fram til og med 2019. Staten bidrar med 120 mill. kr. i 2017, og 90 millioner kr. årlig i 2018 og i 2019. Betingelsene fra staten er nullvekst i personbiltrafikken målt i bomstasjonene i perioden 2017–2019 med sammenliknings år 2016.

De siste målingene for perioden 2012-2017 (3. kvartal) viser at persontrafikken har gått ned med ca. 2,6 prosent. Ved ingåelse av byvekstavtale vil byvekstavtalens målsetting og oppfølging å overta for målet i belønningsavtalen. Samferdselspakke fase 1 for Kristiansandsregionen ble vedtatt av Stortinget i desember 2009. Den finansierer tiltak for nær 2 mrd. 2016-kr. Prosjektet fv. 456 Kolsdalen–Lumber på Vågsbygdveien utgjorde rundt to tredeler av dette. Midlene er ellers fordelt med rundt 525 mill. kr til «Myk pakke», Image 12 2200 mill. kr. til planlegging og forberedelser av neste fase av bypakken og inntil 150 mill. kr. til tiltak langs rv. 41/451 Timenes–Kjevik. Bompengepakken er revidert to ganger. I 2013 sluttet Stortinget seg til innføring av tidsdifferensierte bompengetakster. I 2017 ble dagens bompengeordning vedtatt forlenget med 2 år, fra og med 2018. De økonomiske rammene ble da utvidet med 530 mill. kr. Samlet ramme for fase 1 er etter dette om lag 2,8 mrd. kr i dagens kroneverdi. Takstene for lette kjøretøy er 21 kr i rushtid (06.30-09.00/14.30-17.00) og 14 kr utenom rushtid. Forlengelsen omfatter også midler til sykkel- og kollektivtiltak som er høyt prioritert i arbeidet med en byvekstavtale for Kristiansandsregionen.       Bompengefinansiering vil inngå som en sentral del av finansieringen i en eventuell ny byvekstavtale. Det er i prinsippvedtaket lagt til grunn at det blir 12–15 bompunkter, inkludert dagens fem bompunkt.  Det vurderes også et bompunkt inn til Sørlandsparken øst, som blant annet omfatter næringseiendommer i Lillesand kommune. Det er lagt opp til envegs innkreving, med betaling i retning inn mot Kvadraturen og inn mot Sørlandsparken. Takstene økes med 50 prosent i forhold til dagens satser.bompenger Ordningen med tidsdifferensierte takster videreføres. Dersom en ser på hele avtaleområdet oppnår en ikke nullvekst med bomsatser som skissert ovenfor. Økningen i trafikkarbeidet blir på 7,5 prosent i forhold til Nåsituasjon 2016. Det er behov for ytterligere virkemidler, og følgende virkemidler er lagt til i pakken: - Parkeringsavgifter i Kvadraturen. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i Kvadraturen i dag (om lag 30 kr. pr. time). For å kompensere for at det pr. i dag ikke er mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen med times regel ikke gjelder for bommene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må betale både når de passerer bommene rundt Kvadraturen og ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time. - Bomtakstene økes ytterligere. Takstene blir etter dette 48 kr utenom rush og 74 kr i rush. Beregningene viser at det er de restriktive virkemidlene, samt fortettet arealbruk, som gir størst reduksjon i trafikkarbeidet. Bystyreperioden fra 2019 og år fremover går vi inn i en ny tid der bompenger og parkeringsavgifter samt rushtidsavgifter kommer til å øke dramatisk. Høringsvedtaket i BMU den 16. august 2018 la opp til reduserte priser, men det er bare en begynnelse til en slutt vi ikke vet ender. Problemet er at politikerne skyver regningen over på bilistene i form av økte avgifter. Ikke nok med dette så skal også bilistene betale for en andel drift av kollektivtrafikken. Spørsmålet blir om vi egentlig trenger en ny Byvekstavtale?  Svaret er så lenge bilistene må betale i form av bompenger så gjør vi ikke det. Pensjonistpartiet sier Ja til Byvekstavtalen, men Nei til at den skal finansieres med bruk av bompenger. Ved en fremskyndelse av ny Ytre Ringvei vil gjennomgangstrafikken minke med ca 35% og Byvekstavtalen premisser er da oppfylt.

Eivind Larssen   

Nestleder Kr. sand Pensjonistparti