File0136a

 

 

 

File0137

File0138

File0139

File0140

File0141

File0142

File0143

 pp logo lang medtekst

                                           Vår visjon

Vi har tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Mennesker som gis frihet

er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Kristiansand Pensjonistparti vil gi frihet til alle våre borgere i samfunnet vårt, men frihet under ansvar.

                                   Våre Hovedsaker

 ET bedre liv uten fattigdom

Kristiansand Pensjonistpart vil arbeide for

et levedyktig voksende næringsliv på

Sørlandet. Vi er opptatt av å lage gode 

rammebetingelser for vekst, utvikling og

driftsvirksomhet for alle deler av nærings-

livet. Det er politikernes ansvar å utforme

langsiktige og gjennomtenkte løsninger. 

 

 

 

 Helse-Trygghet og Vern om de svake

Kristiansand er for  økte bevilgninger til

investeringer og vedlikehold og finne hel-

hetlige løsninger for planlegging, bygging

og finansiering av sykehjem. Vi vil ha

lovfestet rett til sykehjemsplass uansett

inntekt. Omsorgslønn for de som vil ha

sine kjære i privat pleie, da de har krav

på onmsorgslønn fra det offentlige

Norge.

 

 Rett til utdanning og arbeid

Vi har et mål om at utdanningen skal gi

like muligheter for alle, og være den 

viktigste arenaen for sosial utjevning for

alle elever. En fullført utdanning skal gi rett

til læreplass med offentlig støtte.

Kristiansand Pensjonistparti ønsker at all

inntekt, f.eks. arbeidsavklaringslønn ol skal

beregnes som inntektsgivende arbeid.

 

 

Klimamål - miljø - vei.

Vi vil prioritere klimatiltak som gir størst

mulig positiv effekt på klimaet i forhold til

kostnadene. Vi ønsker at EL-biler og andre

nullutslippsbilder skal være fritatt MVA og

bompenger. Vi vil at bompenger, rushtids-

avgift og veiprising ikke skal gå til finan-

siering av riksveier.

 

 Demografi - Innvandring

Norge og resten av verden har opplevd

en enestående vekst i befolkningen de

siste hundre årene, og det er en fase

som nå går mot slutten. Før eller siden 

må vi ende  opp  med

demografisk nullvekst, at befolkningen

over tid verken øker eller avtar. Aldri har

vi være flere på kloden, og  aldri flere mennesker

vært velstående, friske og utdannede. Den absolutte

fattigdommen minker. Men hvis vi ikke

passer på, kan  disse enorme

fremskrittene reverseres.

Kristiansand Pensjonistparti vil ha en

restriktiv invandringspolitikk, der målet er å

opprettholde  en god og stabil demografi.

Samtidig må vi søke den absolutt beste

integreringen.

 

Det nye Agder-fylket

Agder vil bli landets sørligste fylke.

Avstanden til det  europeiske kontinentet

er kort over Skagerrak. Dette

vil gjenspeiles 

fylkets posisjon som landets ledende

eksportregion og som Norges

naturlige port 

for turister  som kommer sjøveien til

Norge. Å utvikle et sterk og samlet

fylke som er attraktiv for bosetting og

næringsutvikling er hovedmålet for

Kristiansand Pensjonistparti i årene

fremover.     

       

 

 

 

 

 

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: