Et løfte gitt, er et løfte holdt.

Pensjonistpartiet vil arbeide for å sikre vår kristne kulturarv, skape trygghet

i hverdagen og skape et rettferdig samfunn for alle innbyggerene i landet.

Pensjonistpartiet vil arbeide for å gi fullgod informasjon om arbeidet og

oppgavene til eldrerådet i fylket.

 

Pensjonistpartiet vil gjennom ulike kanaler gjøre samhandlingsreformen

bedre, alle må få kjennskap til sine rettigheter.

 

Pensjonistpartiets representanter i fylkestinget vil være din ombudsperson. 

Representantene kan kontaktes, og de vil alltid lytte til dine synspunkter.

Vi står foran et viktig valg, og pensjonistpartiet kan komme i en vippeposisjon

og dermed få stor innflytelse.

 

Pensjonistpartiets representanter har en forpliktelse til å stemme i samsvar

med partiprogrammet. Dette ligger til grunn for den tillit velgerene har gitt

partiets representanter.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et likeverdig videregående skoletilbud i alle

fylkets regioner. Vi vil arbeide for at alle elevene skal få sitt førstevalg oppfyllt.

Det bør også åpnes for at fylkeskommunen kjøper elevplasser i andre fylker,

dersom det er vektige grunner for det.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et samferdseltilbud tilpasset brukernes behov.

Alle elever skal ha sitteplass på skolebussen, slik at de kan brukes setebelte

for å redusere faren for skader ved ulykker.

 

Pensjonistpartiet vil ha et oppgradert veinett. Overføringene fra staten skal

dekke fullt ut kostnadene til vedlikehold og nybygging. Mtke trafikanters

sikkerhet må ivaretas.

 

Pensjonistpartiet vil ha et levedyktig landbruk. Driften må kunne tilpasses et

marked  som gir bonden mulighet til å leve av den.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at befolkningen i Aust-Agder har et komplett

og velfungerende sykehustilbud.

 

Pensjonistpartiet vil ha særlig fokus på psykiske og fysiske lidelser, arbeide

for en økning av tiltak og bedre forholdene for brukergruppen og pårørende.

 

Pensjonistpartiet er positiv til å benytte private aktører innen helsesektoren.

Staten skal være økonomisk ansvarlig, og tannhelsen må bli en del av

helheten.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et desentralisert tannhelsetilbud i fylket,

og fylket har ansvaret for god tannhelsetjeneste i alle kommunene i fylket.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at sentrale myndigheter bidrar til å 

opprettholde et velfungerende politikorps i alle fylkets regioner. Nærhet til

politiet gir en trygghet for befolkningen.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at ordningen med honnørrabatt

opprettholdes for all offentlig transport.

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: